Powrot do strony filharmonii

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Spraw Społecznych

Wydział Kultury

 

Wrocław, dnia 18 listopada 2014 roku

DS.-K.500.1.2014

L.dz. 2183/11/14

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu

Nr RIK 13/1999

 

Odpis pełny

z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) w związku z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2012 r. poz. 406.) prowadzi się rejestr instytucji kultury. Niniejszy odpis obejmuje treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej nr 13/1999.

 

DZIAŁ PIERWSZY - OZNACZENIE INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer kolejny wpisu: 1

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 21 V 2012 r.

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu,

Przedmiot działalności instytucji kultury: współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali, konkursów i festiwali, koncertów i audycji szkolnych, dokonywanie nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych i audiowizualnych, reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą,

Siedziba i adres instytucji: ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury: Samorząd Województwa Dolnośląskiego, zarządzenie Wojewody Wałbrzyskiego nr 65/82 z dnia 17 sierpnia 1982 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pod nazwą Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu,

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury:

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej: 000786756

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 2

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 2 VII 2012 r.

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury:

Przedmiot działalności instytucji kultury:

Siedziba i adres instytucji:

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury: uchwała Nr XXIV/571/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu w zakresie określenia, że z dniem 1 stycznia 2012 stała się ona instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury:

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

DZIAŁ DRUGI - ORGANIZACJA INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer kolejny wpisu: 1

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 21 V 2012 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu: uchwała nr LII/727/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie nadania Statutu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją: Jerzy Kosek – dyrektor,

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień: Ewa Owsiany – główna księgowa, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa,

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 2

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 2 VII 2012 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu: Uchwała nr XXIV/569/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją:

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień:

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 3

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 3 VIII 2012 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją:

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień:

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi: Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2012 r. stwierdzające nieważność § 4 ust. 2, ust. 5 załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIV/569/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 4

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 17 XII 2013 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją: Elżbieta Łaganowska – zastępca dyrektora,

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień:

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 5

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 30 XII 2013 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją: Jerzy Kosek – dyrektor,

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień:

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi: do dnia 31 VIII 2018 r. na mocy uchwały ZWD nr 5093/IV/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 6

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 12 V 2014 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją:

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień: Elżbieta Łaganowska - zastępca dyrektora zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 20.12.2013 r.

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi: 

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 7

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 2 VI 2014 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją: wpis nr 5 w rubryce o treści "Jerzy Kosek - dyrektor" z dniem 1 VI 2014 r. stał się nieaktualny,

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień:

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi: 

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 8

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 1 IX 2014 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją: Elżbieta Łaganowska – dyrektor,

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień: wpis nr 6 w rubryce o treści "Elżbieta Łaganowska - zastępca dyrektora zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 20.12.2013 r." z dniem 1 IX 2014 r. stał się nieaktualny.

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi: do dnia 31 VIII 2019 r. na mocy uchwały nr 6104/IV/14 ZWD z dnia 5 VIII 2014 w sprawie powołania dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu,

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 9

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 12 IX 2014 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją: wpis nr 4 w rubryce o treści "Elżbieta Łaganowska - zastępca dyrektora" z dniem 31 IX 2014 stał się nieaktualny.

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień:

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi: na mocy uchwały nr 6235/IV/14 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie odwołania zastępcy dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,


Numer kolejny wpisu: 10

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 1 X 2014 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją: Tomasz Janczak – zastępca dyrektora, pełniący rolę Dyrektora Artystycznego,

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień:

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi: na mocy uchwały nr 6262/IV/14 ZWD z dnia 23 września 2014 r. w sprawie powołania zastępcy dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,


Numer kolejny wpisu: 11

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 29 X 2014 r.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu:

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją: 

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień: Iwona Fila - głowna księgowa, zgodnie z zakresem pełnomocnictwa z dnia 21 X 2014 r. Dotychczasowy wpis nr 1 w rubryce stał się nieaktualny.

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej:

Uwagi: 

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,


DZIAŁ TRZECI - MIENIE INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer kolejny wpisu: 1

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 21 V 2012

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego: bilans za rok 2010 złożony do księgi rejestrowej,

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 2

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 22 V 2012 r.

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego: bilans za rok 2011 złożony do księgi rejestrowej,

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 3

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 12 VI 2013 r.

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego: sprawozdanie finansowe za 2012 rok złożone do księgi rejestrowej,

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

Numer kolejny wpisu: 4

Data wpisu, daty kolejnych zmian: 27 VI 2014 r. 

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego: sprawozdanie finansowe za 2013 rok złożone do księgi rejestrowej,

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu: Jacek Gawroński - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

 

DZIAŁ CZWARTY – POŁĄCZENIE, PODZIAŁ I LIKWIDACJA INSTYTUCJI KULTURY

 

Numer kolejny wpisu:

Data wpisu, daty kolejnych zmian:

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury:

Imię i nazwisko likwidatora:

Uwagi:

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu:

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.