Powrot do strony filharmonii

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, opracowuje sprawozdania merytoryczne ze swojej działalności w układzie roku kalendarzowego (nie sezonu artystycznego), głównie z uwagi na prowadzoną równolegle sprawozdawczość finansową (budżetową).

 

Poza przytoczonym w BIP opisem działań zrealizowanych w poszczególnych latach kalendarzowych, Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu dysponuje również szczegółowymi danymi dotyczącymi:

  • harmonogramów koncertów symfonicznych i kameralnych, z wyszczególnieniem repertuaru i wykonawców,
  • zestawień audycji szkolnych i przedszkolnych, z wyszczególnieniem tematyki, miejsc realizacji oraz ilości odbiorców.

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.