Powrot do strony filharmonii

 

Wałbrzych, dnia 04 stycznia 2017 roku

 

POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE  W  DNIU  20  STYCZNIA  2017  roku

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY  -  opublikowano w dniu 20 stycznia 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza wykonawców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelowych, do składania ofert na wykonanie zadania opisanego szczegółowo w dokumentach zamieszczonych poniżej.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych na rzecz gości Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – dyrygentów, kompozytorów, muzyków – solistów, śpiewaków, zespołów itp.

 

Zapytanie ofertowe nie jest procedurą przetargową i tym samym nie podlega ścisłym zapisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


DOKUMENTY  NINIEJSZEGO  POSTĘPOWANIA:

  1. ZAPYTANIE  OFERTOWE  -  tekst ogłoszenia,
  2. ZAŁĄCZNIK  NR  1  -  oferta cenowa,
  3. ZAŁĄCZNIK  NR  2  -  projekt umowy,
  4. ZAŁĄCZNIK  NR  3  -  formularz cenowy.

 


----------------------------------------


POSTĘPOWANIE   ZAKOŃCZONE  W  DNIU  11  STYCZNIA  2017  ROKU

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE  -  postępowanie numer ZP-5/2016

 

 

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn. "Usługi doradcze w projekcie - Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu", przewidzianego na potrzeby modernizacji użytkowanych przez nią obiektów, znajdujacych się w loaklizacjach - Wałbrzych - Słowackiego 4, Słowackiego 4a, Dmowskiego 1 wraz z Salą Koncertową. Termin składania ofert upływa w dniu 03 stycznia 2017 roku o godzinie 09.00. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 28 grudnia 2016 roku (w godzinach 09.00 - 15.00). Zamawiajacy przewiduje finansowe zabezpieczenie prawidłowego wykonania usługi.

 

 

 

Szczegółowy opis postępowania publicznego znajduje się w zamieszczonym poniżej załączniku. Zamawiający, na pisemne życzenie Oferenta, prześle wymagane pliki załączników w wersjach Word.

 

 DOKUMENTACJA  POSTĘPOWANIA  W  ZAPYTANIU  OFERTOWYM - opublikowano dnia 21 grudnia 2016 roku

KOREKTA  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  -  opublikowano dnia 29 grudnia 2016 roku

DOKUMENTACJA  PODSTAWOWYCH  CZYNNOŚCI  POSTĘPOWANIA  -  opublikowano dnia 11 stycznia 2016 roku

 

Zapytanie Ofertowe jest elementem realizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, dla którego została przygotowana aplikacja o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020. Zadanie jest przedmiotem wniosku nr RPDS.04.03.01-02-0035/16, złożonego do naboru nr RPDS.04.03.01.IZ.00-02-112/16 dla EFRR, RPO WD 2014 – 2020, oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działanie 4.3 – Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny. W związku z tym Zamawiający planuje współfinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.


 


POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE


Wałbrzych, dnia 09 grudnia 2016 roku

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE  -  postępowanie numer ZP-7/2016

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie "Opracowania akustycznego Projektu Budowlanego", przewidzianego na potrzeby modernizacji użytkowanych przez nią obiektów, w szczególności Sali Koncertowej i Sali Wielofunkcyjnej. Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2016 roku o godzinie 09.00. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 14 grudnia 2016 roku (w godzinach 12.00 - 16.00).

 

Szczegółowy opis postępowania publicznego znajduje się w zamieszczonych poniżej załącznikach.

 

Zapytanie Ofertowe jest elementem realizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, dla którego została przygotowana aplikacja o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020. Zadanie jest przedmiotem wniosku nr RPDS.04.03.01-02-0035/16, złożonego do naboru nr RPDS.04.03.01.IZ.00-02-112/16 dla EFRR, RPO WD 2014 – 2020, oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działanie 4.3 – Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny. W związku z tym Zamawiający planuje współfinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

WYNIK  PRZEPROWADZONEGO  POSTĘPOWANIA  - dodano 21.12.2016 r.

AKUSTYKA - TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK  NR  1  -  formularz  oferty

ZAŁĄCZNIK  NR  2  -  projekt  umowy

ZAŁĄCZNIK  NR  4  -  doświadczenie  Wykonawcy  -  Projektanta  Akustyki

ZAŁĄCZNIK  NR  5  -  doświadczenie  Osoby  -  Projektanta  Akustyki

 

------------------------------------------------------------


POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE  W  DNIU  28  LIPCA  2016  ROKU

Wałbrzych, dnia 08 lipca 2016 roku

 ZAPYTANIE   OFERTOWE

postępowanie numer ZP-3/2016

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza wykonawców, posiadających uprawnienia budowlane lub projektowe oraz przynależność do właściwej izby, do składania ofert na wykonanie inwentaryzacji budowlanej (bez instalacji) czterech użytkowanych przez nią obiektów /pomieszczeń w obrębie użytkowanych obiektów / w lokalizacjach: ul. Słowackiego 4, ul. Słowackiego 4a, ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa przynależna Dmowskiego 1.

Zapytanie ofertowe nie jest procedurą przetargową i tym samym nie podlega ścisłym zapisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe jest elementem realizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, dla którego złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014 – 2020.

Termin składania ofert: do dnia 25 lipca, do godziny 12.00, osobiście lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (wersja elektroniczna zostanie odrzucona). Miejsce składania ofert: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych (sekretariat). 

 

PLIKI DO POBRANIA:

1) TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO,

2) FORMULARZ OFERTY - załącznik numer 1,

3) WZÓR UMOWY - załącznik numer 2,

4) WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (DOŚWIADCZENIE) - załącznik numer 5

5) ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  Z  DNIA  15.07.2015

6) DOKUMENTACJA  POSTEPOWANIA  -  WYŁONINIE  WYKONAWCY  (28.07.2016)

 

-----------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE  18.07.2016 R.

Wałbrzych, dnia 29 czerwca 2016 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty cenowej, w związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy usług poligraficznych (druk oraz dostawa plakatów i ulotek), w okresie od 01 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście (nie przewidujemy drogi elektronicznej) w sekretariacie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, w terminie do dnia 13 lipca 2016 roku, do godz. 12.00.

Załączniki do postępowania: 

  1. Zapytanie ofertowe,
  2. Oferta,
  3. Formularz cenowy,
  4. Umowa.
  5. Dokumentacja podstawowych czynności postępowania.
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

POSTĘPOWANIE  ZAKOŃCZONE

Wałbrzych, dnia 16 stycznia 2016 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty cenowej. Zakres zapytania ofertowego obejmuje: przeprowadzenie analiz wykonalności, a na ich podstawie opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą popytu, wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych załączników dla projektu o roboczym tytule: "Modernizacja Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 (Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe).

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Filharmonii Sudeckiej, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych. Termin złożenia ofert upływa w dniu 25 stycznia 2016 roku o godzinie 09.00.

Załączniki do postępowania:

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.