Powrot do strony filharmonii

Wałbrzych, dnia 20 lutego 2018 roku

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

 

FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 4 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

 

"Wykonanie usług poligraficznych w roku 2018/2019 dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4" przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego:

Liczba otrzymanych ofert: 13

Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wybrano następującą ofertę, złożoną przez:

Zakład Aktywności Zawodowej "VICTORIA", ul. 1-go Maja 112, 58-305 Wałbrzych


Cena wybranej oferty: 44.786,80 (brutto)

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta proponująca najnizsze wynagrodzenie za wykonanie zamówienia.

podpisał: Dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu Elżbieta Łaganowska 

 

Dokumentacja podstawowych czynności postępowania


 

 

Wałbrzych, dnia 19 stycznia 2015 roku

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU

58-300 Wałbrzych, ul. Juliusza Słowackiego 4

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

"DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 6-OSOBOWEGO SAMOCHODU

TYPU FURGON O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY"

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego:

Liczba otrzymanych ofert: 1

Liczba firm wykluczonych: 0

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wybrano następującą ofertę, złożoną przez:

konsorcjum firm, w skład którego wchodzą:

Dzięciołowski Sp. z o.o.

ul. Paderewskiego nr 20, 58-506 Jelenia Góra


oraz 

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław


Cena wybranej oferty: 134 650, 03 zł (brutto)

Uzasadnienie wyboru: Jest to jedyna złożona oferta, nie przekraczająca kwoty, jaką Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

podpisał: Dyrektor Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu Elżbieta Łaganowska 


pdf protokół - wynik postępowania przy wyborze oferty wykonania usług poligraficznych 17.Feb.2015,03:16 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.