Powrot do strony filharmonii

Wałbrzych, dnia 10 lipca 2017 roku

 1. ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  -  informacja opublikowana w dniu 10 lipca 2017 roku

 

------------------------------------------------------------ 

 

Wałbrzych, dnia 07 lipca 2017 roku

 1. INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR 5 - sprostowanie informacji z otwarcia ofert

------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 22 czerwca 2017 roku

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - otwarcie ofert PDF,
 2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - plik tekstowy
 

--------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 16 czerwca 2017 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszenia w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie o dokonaniu zmian zostało opublikowane w Biuletynie Zamowień Publicznych, w dniu 16 czerwca 2017 roku, pod numerem 97838-2017. Od dnia 16 czerwca 2017 roku informacja o dokonaniu zmiany oraz jej pełny tekst umieszczone zostały na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Powodem dokonania zmiany jest przedłużający się brak dostępu do strony internetowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, będący skutkiem awarii, której przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego.

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 - opublikowana w dniu 16 czerwca 2017 roku,
Informacja ta określa zmianę terminu składania ofert na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godzinę 12.00. Zmiana podyktowana jest awarią strony internetowej.
 1. ZMIANA OGŁOSZENIA NA PORTALU BZP - opublikowana w dniu 16 czerwca 2017 roku,
 2. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 - opublikowana w dniu 16 czerwca 2017 roku

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 14 czerwca 2017 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszenia w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie o dokonaniu zmian zostało opublikowane w Biuletynie Zamowień Publicznych, w dniu 14 czerwca 2017 roku, pod numerem 97478-2017. Od dnia 16 czerwca 2017 roku informacja o dokonaniu zmiany oraz jej pełny tekst umieszczone zostały na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 1. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 - opublikowana w dniu 14 czerwca 2017 roku,
 2. ZMIANA OGŁOSZENIA NA PORTALU BZP - opublikowana w dniu 14 czerwca 2017 roku
 
------------------------------------------------------------------------------
 

Wałbrzych, dnia 10 czerwca 2017 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu informuje o dokonaniu zmian w treści ogłoszenia w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie o dokonaniu zmian zostało opublikowane w Biuletynie Zamowień Publicznych, w dniu 10 czerwca 2017 roku, pod numerem 95410-2017. Od dnia 12 czerwca 2017 roku informacja o dokonaniu zmiany oraz jej pełny tekst umieszczone zostały na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

Pomimo dokonanej zmiany Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu nie zmienia wskazanego pierwotnie terminu składania ofert. Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu rozważy jednak taką konieczność, w sytuacji gdyby otrzymała stosowny wniosek wraz z jego uzasadnieniem odwołującym się do przyczyn bezpośrednio związanych z istotą dokonanych zmian.

 

 1. ZMIANA OGŁOSZENIA - TREŚĆ BZP - opublikowano w dniu 10 czerwca 2017 roku

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Wałbrzych, dnia 01 czerwca 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 01 czerwca 2017 roku, pod numerem 523538-N-2017. Ogłoszenie postępowania, SIWZ, wszelkie inne dokumenty projektowe postepowania udostepnione zostały na stronie internetowej Zamawiajacego www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438, od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP zostało ono rownież umieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Prace projektowe - remontowe - wyposażeniowe - montażowe, objęte niniejszym postępowaniem, dotyczą wszystkich obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Słowackiego 4, ul. Słowackiego 4a, ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a Dmowskiego). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na tej podstawie robót opisanych szczegółowo w SIWZ i załącznikach. Zamawiający przewiduje realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przewidywane do wykonania prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu - zapewnienia komfortu odbioru muzyki przez publiczność, komfortu pracy muzyków oraz osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Planowane do wykonania prace remontowe wynikają ze stanu obiektów oraz założeń funkcjonalnych jakie mają pełnić.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 Euro, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzących z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

DOKUMENTY  POSTĘPOWANIA  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW:

 1. Treść ogłoszenia w BZP.
 2. SIWZ edytowalny
 3. SIWZ pdf
 4. PFU ORAZ ANEKS DO PFU
 5. WZÓR UMOWY
 6. INWENTARYZACJA  BUDOWLANA
 7. WYTYCZNE AKUSTYCZNE, WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO - OPISY I RYSUNKI

 

Poniżej zamieszczono:

TEKST  OGŁOSZENIA  NUMER  523538-N-2017  Z  DNIA  01.06.2017  ROKU  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
„MODERNIZACJA OBIEKTÓW FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
RPO WD 2014 – 2020, oś priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, działanie 4.3 – Dziedzictwo kulturowe,
poddziałanie 4.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs horyzontalny.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Ogłoszenie nr 523538-N-2017 z dnia 2017-06-01 r.
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc...
1 z 30 01.06.2017, 23:58
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Tak
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: , krajowy numer identyfikacyjny , ul. , , woj. , państwo , tel. , e-mail , faks
.
Adres strony internetowej (URL): http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/438
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc...
3 z 30 01.06.2017, 23:58
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW FILHARMONII
SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU”
Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY: ZP-4/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „MODERNIZACJA
OBIEKTÓW FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” dla obiektów zlokalizowanych w
Wałbrzychu: przy ul. Juliusza Słowackiego 4 (prace projektowe - wszystkie piętra z pominięciem
części piwnic oraz lokali komercyjnych w obrębie parteru, roboty budowlane zgodnie z ANEKSEM
do PFU), przy ul. Juliusza Słowackiego 4a (część w obrębie: parteru), przy ul. Dmowskiego 1 (część
w obrębie: piwnicy, parteru i pierwszego piętra), dla budynku Sali koncertowej (całość) –
zlokalizowanej między ulicami Juliusza Słowackiego i Dmowskiego w Wałbrzychu, dokumentacji
projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych związanych z
modernizacją obiektów (całych lub ich części) stanowiących siedzibę Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu (tryb „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”). PRACE PROJEKTOWE: W części dotyczącej
prac projektowych w ramach Zadania: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW FILHARMONII
SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie na podstawie
Programu Funkcjonalno – Użytkowego (Załącznik nr 3 do SIZW) oraz Inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (Załącznik nr 4 do
SIWZ) udostępnionej przez Zamawiającego, wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz
pozyskanie wymaganych dla realizacji robót budowlanych decyzji, warunków i uzgodnień, w
szczególności: o sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z wyposażeniem, o
wykonanie projektu wnętrz wraz z kolorystyką, o wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej, o
wykonanie orzeczenia o stanie technicznym w niezbędnym zakresie, o sporządzenie ekspertyzy
kominiarskiej w niezbędnym zakresie, o sporządzenie ekspertyzy pożarowej wraz z uzyskaniem
odstępstw od obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej, o wykonanie projektu
budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), z uwzględnieniem
branż: ochrona przeciwdźwiękowa, akustyka wnętrz oraz technologia estradowa, w szczególności z
uwzględnieniem wytycznych od tych branż, o uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń
niezbędnych do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz
pozwalających następnie przeprowadzić pełen proces inwestycyjny, opracowanie bilansów
zapotrzebowania mediów oraz wystąpienia i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczących warunków
przyłączenia od gestorów właściwych sieci, mapy do celów projektowych, o wykonanie wszystkich
opracowań projektowych z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i zapisów zamieszczonych w
projekcie akustyki i technologii estradowej ze względu na charakter obiektu (filharmonia), o
opracowanie programu konserwatorskiego na potrzeby przewidzianego zakresu renowacji stolarki
drzwiowej, o uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego, o uzyskanie w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, o wykonanie branżowych projektów wykonawczych
w zakresie ustalonym w §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), w tym projektu wykonawczego w branży technologia estradowa oraz
z uwzględnieniem w projektach wielobranżowych branż: ochrona przeciwdźwiękowa i akustyka
wnętrz, o wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w
zakresie ustalonym w §12 i nast. rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. e), o wykonanie
projektów organizacji i zabezpieczenia zastępczego ruchu drogowego, o wykonanie opracowania
zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót
budowlanych, o wykonanie wszelkich innych projektów specjalistycznych, o ile będą niezbędne do
prawidłowego wykonania robót budowlanych, o opracowanie na bieżąco koniecznych do realizacji
przedmiotu zamówienia rysunków warsztatowych, o wykonanie wszelkich niezbędnych dla
prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego działań i opracowań wymaganych przepisami
prawa i wymogami administracyjnymi, o sporządzenie preliminarza rocznych kosztów utrzymania
wybudowanego obiektu (ogrzewanie, energia elektryczna itp.) , o wykonanie instrukcji bhp
użytkowania budynku użyteczności publicznej uwzględniającej wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 nr 169,poz. 1650 z późn. zm.) oraz wymogi
określone w rozporządzeniu Ministra Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.) o wykonanie instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego, o pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych w
ramach niniejszej umowy robót budowlanych w okresie ich realizacji. Zamawiający zawarł z
„Pracownią Akustyczną Kozłowski” sp. j. umowę na wykonanie Opracowania akustycznego (wraz z
nadzorem autorskim) na potrzeby wilobranżowego Projektu budowlanego i wykonawczego
dotyczącego modernizacji Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu w zakresie akustyki wnętrz i ochrony
przeciwdźwiękowej Sali koncertowej i pomieszczenia „Kina za rogiem” mieszczących się w
wielobryłowym budynku Sali koncertowej, zlokalizowanym między ulicami Juliusza Słowackiego i
Dmowskiego w Wałbrzychu. Zgodnie z warunkami ww. umowy termin przygotowania ww.
Opracowania został określony do dnia 30 listopada 2017r. W związku z powyższym Wykonawca
dokonując wyceny prac projektowych powinien uwzględnić, iż prace projektowe branży akustycznej
(na porzeby opracowania Projektu budwlanego, wykonawczego) wraz z nadzorem autorskim tej
specjalności zostały przez Inwestora zlecone „Pracowania Akustyczna Kozłowski” sp. j. ROBOTY
BUDOWLANE: ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
INWESTYCYJNEGO NUMER 1 WIELOBRYŁOWY BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ
Modernizacja wielobryłowego budynku Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
(całość), zlokalizowanego pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dmowskiego w Wałbrzychu (dz. nr 243,
obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Prace są niezbędne dla
osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz
wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń
funkcjonalnych jakie ma pełnić. Planowane roboty konstrukcyjno budowlane, wykończeniowe
obejmują w szczególności: • prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: niezbędne demontaże w
zakresie istniejących instalacji, w tym demontaż pieca gazowego w kotłowni w piwnicy, w zależności
od stanu technicznego rozbiórka istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez),
rozebranie ścianek działowych - zmiana podziału pomieszczeń, demontaż sufitów podwieszonych, w
tym także sufitu Sali koncertowej, demontaż stałego wyposażenia Sali koncertowej (fotele należy
zdemontować, składować, ponownie zamontować), istniejącej sceny, demontaż stolarki drzwiowej,
demontaż stolarki okiennej (w tym obecnej kotłowni), demontaż okładzin ściennych, w tym
ceramicznych i drewnianych, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, demontaż krat,
istniejących okładzin, obróbek na elewacji zewnętrznej, obróbek z blachy, kratek wentylacyjnych,
rynien rur spustowych, demontaż istniejących zadaszeń nad wejściami, demontaż istniejącego
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i papy na lepiku w celu docieplenia stropodachów,
demontaż posadzki w Sali koncertowej i pozostałe demontaże i rozbiórki poprzedzające
podpiwniczenie w obrębie proscenium, rozbiórka stropu w pomieszczeniu istniejącego warsztatu
mechanicznego w celu utworzenia komunikacji pionowej między magazynem instrumentów w
piwnicy oraz frontem estrady sali koncertowej, a także komunikacji do pomieszczeń technicznych
projektowanych w przestrzeni nad estradą (kotłownia gazowa, wentylatornia, amplifikatornia,
tyrystorownia), demontaż filarów w obrębie proscenium, w skali i zakresie na jakie pozwoli
konstrukcja dachu, rozbiórka ściany na tyłach estrady w Sali koncertowej (wydzielającą obecnie część
magazynową), rozbiórka istniejącej strefy wejściowej do filharmonii (wiatrołap). • zadania branży
konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w
istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i
usztywniających, montaż mobilnych ścian (sala wielofunkcyjna), remont tynków wewnętrznych,
roboty malarskie (należy stosować farby o 1 lub 2 klasie odporności na ścieranie), roboty
posadzkarskie, w tym wykonanie izolacji termicznej, akustycznej, wykonanie wylewek, ułożenie
płytek ceramicznych, terakoty, płyt kamiennych, itp., roboty posadzkarskie, w Sali koncertowej:
wykonanie nowej posadzki o wysokim standardzie estetycznym z materiałów spełniających
wymagania dla pomieszczeń tego rodzaju zgodnie z wytycznymi akustycznymi i technologicznymi,
stworzenie balkonu w Sali koncertowej wraz z klatką schodową (K3), wykonanie koniecznych prac
konstrukcyjnych w obrębie istniejących lub nowych elementów konstrukcyjnych obiektu typu
fundamenty, słupy, ściany konstrukcyjne, pokrycie dachowe a wynikających z przebudowy Sali
koncertowej i pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych z nią związanych, wymiana akustycznych
okładzin ściennych na widowni i estradzie, podłogowych na widowni Sali koncertowej, wykończenie
balkonu, stworzenie nowego sufitu akustycznego (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki),
stworzenie pomostów technicznych nad sufitem akustycznym (dopuszcza się inne rozwiązania)
umożliwiające swobodne serwisowanie opraw oświetleniowych oraz wszystkich elementów górnej
mechaniki estradowej, stworzenie konstrukcji umożliwiających montaż elementów górnej mechaniki
estradowej, stworzenie nowej konstrukcji estrady wraz z wykonaniem nowej podłogi estradowej,
remont i podpiwniczenie proscenium, stworzenie części magazynowej na instrumenty muzyczne z
wykorzystaniem pomieszczeń w piwnicy (likwidacja istniejącej kotłowni gazowej), wykonanie
kompletnych instalacji wentylacji i klimatyzacji w części magazynowej pod proscenium (wymagania
w zakresie temperatury i odpowiedniej wilgotności takie same jak dla przestrzeni estrady tj.
temperatura 20 st C z odchyłkami +/- 10%, wilgotność na poziomie 50% wilgotności z odchyłkami +/-
20%), dostawa i montaż zapadni fortepianowej, w adaptowanych i nowoprojektowanych
pomieszczeniach piwnicy wykonanie nowych posadzek na gruncie, wykonanie konstrukcji
posadowienia dla urządzeń, na ścianach piwnicznych po osuszeniu zastosować tynk
przeciwwilgociowy, zabezpieczyć tynki antygrzybicznie (dla prawidłowego doboru środka wykonać
konsultacje mykologiczne w tym zakresie) oraz wykonać malowanie ścian, utworzenie pomieszczenia
rozdzielni elektrycznej (ZMIANA WZGLĘDEM CZĘŚĆI RYSUNKOWEJ – POM. 0/05,
POMIESZCZENIE 0/05 BĘDZIE PEŁNIŁO FUNKCJĘ KABINY REŻYSERA DZWIĘKU, nie jak
przewiduje część rysunkowa rozdzielni elektrycznej), wyposażenie Sali Koncertowej w niezbędną
mechanikę górną: opuszczane elektrycznie sztankiety do podwieszenia urządzeń oświetleniowych,
nagłośnieniowych lub kotar, banery akustyczne, mechanizm dla horyzontu akustycznego; wszystkie
ruchome urządzenia mechaniczne sterowane z estrady, utworzenie dwóch nowych zespołów
sanitarnych w tym WC dla niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka
wewnętrzna drewniana, z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na
drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, wykonanie
nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych, pomieszczeniach
socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych zastosowanie płytek
ceramicznych, wykonanie nowych sufitów podwieszanych, remont szatni wraz z wykonaniem nowego
umeblowania strefy szatniowej (m.in.: lada, system wieszaków, lustra), dostosowanie pochylni dla
niepełnosprawnych wraz z balustradą do nowego wnętrza modernizowanych budynków Sali
koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w tym okładzin, balustrad),do decyzji Projektanta i
Zamawiającego renowacja naściennych okładzin granitowych w szatni, adaptacja pomieszczeń: sali
konsumpcyjnej, przygotowalni potraw, zmywalni na salę wielofunkcyjną pn.„Kino za rogiem”,
wydzielenie sali ścianą akustyczną, mobilną powalającą na otwarcie tej przestrzeni i włączenie jej do
holu, dostawa i montaż do „kina za rogiem” urządzeń multimedialnych: ekranu, rzutnika, nagłośnienia
z osprzętem zgodnie z wytycznymi technologicznymi, przebudowa obecnych pomieszczeń dla
techników i biblioteki na dział marketingu (wydzielony częściowo od komunikacji ścianą szklana) z
zapleczem, nadbudowa w części niższego dachu nad sceną w celu uzyskania przestrzeni na lokalizację
kotłownii, wentylatornii, amplifikatornii, tyrystorownii, utworzenie komunikacji pionowej między
magazynem instrumentów w piwnicy oraz frontem estrady sali koncertowej, a także komunikacji do
pomieszczeń technicznych projektowanych w przestrzeni nad estradą (kotłownia gazowa,
wentylatornia, amplifikatornia, tyrystorownia), w obrębie prac elewacyjnych wymiana stolarki
okiennej na nową, przebudowa strefy wejściowej (od strony dziedzińca) do budynków Sali
koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i
poziomej, docieplenie ścian fundamentowych, wykucie spoin i uszkodzonych elementów
ogniomurów, skucie luźnych i odspojonych tynków, oczyszczenie powierzchni, wykonanie ocieplenia
(styropian) elewacji i nowych tynków, wykonanie cokołu z płyt kamiennych od strony wejścia do
budynków Sali koncertowej, montaż nowych kratek wentylacyjnych, montaż nowych obróbek
blacharskich, okapników z blachy tytanowo-cynkowej, malowanie elewacji, zabezpieczenie
hydrofobowe elementów kamiennych, wykucie spoin, uszkodzonych elementów kominów, skucie
luźnych i odspojonych tynków kominów, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie tynków, remont
dachów papowych (ewentualne wzmocnienia konstrukcji dachu nad salą koncertową), w tym
ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia z papy, wymiana instalacji odprowadzenia
wód opadowych, wymiana obróbek blacharskich, wzmocnienie stropodachu, wymiana zakrytych
elementów drewnianych stropodachów będących w złym stanie technicznym na nowe),
zabezpieczenie stropów do odporności pożarowej zgodnej z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej, prace wykończeniowe (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki),
wyposażenie – zgodnie z wytycznymi technologicznymi i akustycznymi (Załącznik nr 1 i Załącznik nr
2 do niniejszego PFU), dodatkowo: system zawieszeń dla około 15 ekspozycji naściennych formatu
B1, z dodatkowym oświetleniem (dla całej części korytarzowej parteru Filharmonii Sudeckiej w
Wałbrzychu). Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych systemów i urządzeń. Przedmiot
zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę asysty przy obsłudze objętych przedmiotem
zamówienia systemów podczas pierwszego koncertu w obiekcie. Przedmiot zamówienia obejmuje
udział w strojeniu akustycznym sali koncertowej, w tym strojenie systemu zmiennej akustyki
(aktywnej regulacji czasu pogłosu). W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany świadczyć
usługę corocznego przeglądu gwarancyjnego systemu. • zakres robót instalacyjnych, głównie:
instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa,
instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, w tym wentylacja
mechaniczna z uzdatnianiem powietrza oraz odzyskiem ciepła w następującym zakresie: montaż
wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych oraz części
komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, opartej o
kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej
z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie
powietrza zgodne z obowiązującymi wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach
wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż
elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie
wymaganym obowiązującymi przepisami (należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę)
montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów regulacyjnych; w obszarze
estrady i magazynu fortepianu stawia się następujące wymagania w zakresie temperatury i
wilgotności: temperatura 20 st C z odchyłkami +/- 10%, wilgotność na poziomie 50% wilgotności z
odchyłkami +/- 20%), instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych,
instalacja klimatyzacji Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, instalacja klimatyzacji
przy wykorzystaniu jednostek klimatyzacyjnych sali wielofunkcyjnej „Kino za rogiem”, wydzielonej
części magazynowej na instrumenty (około 15 m2) pod estradą, instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa, instalacja elektroenergetyczna,
instalacja gniazd 230V, dodatkowo instalacja 380V z wyprowadzeniem zabezpieczeń na 32 A i 64 A
instalacja zasilania wentylacji, instalacja zasilania klimatyzacji, połączenia wyrównawcze, ochrona
przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ, linie zasilające WLZ, doprowadzenie zasilania na
potrzeby trzech wielkoformatowych ekranów LED, wykonanie, modernizacja, rozbudowa instalacji:
teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN),
wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonu połączonego
z sekretariatem, w zakresie kontroli dostępu kod dostępu dla około 30 użytkowników), automatyki
(BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), wykonanie kompletnych technologii estradowych takich jak:
system elektroakustyczny, system inspicjenta, system regulacji czasu pogłosu, system multimedialny,
system oświetlenia estradowego, system oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego,
system prezentacji obrazu dla Foyer – Kino za rogiem, system mechaniki estradowej, wykonanie
iluminacji strefy wejścia (dotyczy wejścia od strony dziedzińca wewnętrznego), wykonanie
kompletnego systemu fotowoltaicznego (możliwa lokalizacja urządzeń – dachy papowe nad Salą
koncertową Filharmonii). Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi akustycznymi i
technologicznymi zamieszczonymi w PFU oraz późniejszymi uzgodnieniami projektowymi w tym
zakresie ustalonymi w obecności Zamawiającego i zatrudnionego przez niego projektanta ochrony
przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 2 BUDYNEK PRZY UL. DMOWSKIEGO 1
Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w zakresie części użytkowanej przez
instytucję kultury - część w obrębie: piwnicy, parteru i pierwszego piętra), zlokalizowanego przy ul.
Dmowskiego 1 w Wałbrzychu (dz. nr 241, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna
022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku
pod numerem 727/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia
jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają
ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Planowane roboty konstrukcyjno
budowlane, wykończeniowe obejmują w szczególności: • prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.:
niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, demontaż krat okiennych, rozbiórki ścian
działowych wg nowej adaptacji pomieszczeń w zależności od stanu technicznego rozbiórka
istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), demontaż stolarki drzwiowej,
demontaż okładzin ściennych ceramicznych, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, rozbiórka
fragmentów stropów w miejscu projektowanych schodów na balkon, • zadania branży konstrukcyjno –
budowlanej, w tym min.: przebudowa i adaptacja przylegających do Sali koncertowej pomieszczeń
parteru i pierwszego piętra na potrzeby pomieszczeń: Kabina reżysera oświetlenia (ZMIANA
WZGLĘDEM CZĘŚĆI RYSUNKOWEJ – POM. 0/05, POMIESZCZENIE 0/05 BĘDZIE PEŁNIŁO
FUNKCJĘ KABINY REŻYSERA OŚWIETLENIA, nie jak przewiduje część rysunkowa rozdzielni
elektrycznej), Kabina reżysera dźwięku (pomieszczenie 0/04), remont pomieszczeń parteru z
przeznaczeniem na pomieszczenie dla techników (pomieszczenia 0/08 i 0/06 (dla 0/06 ZMIANA
WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ PFU), nowa lokalizacji pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej, utworzenie na pierwszym piętrze MAŁEGO FOYER (ZMIANA WZGLĘDEM
KONCEPCJI RYSUNKOWEJ – POM. 1/25 PFU), ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI Z BALKONU
SALI KONCERTOWEJ DO MAŁEGO FOYER (POM. 1/25), POM. 1/23 – PRZEZNACZENIE
SANITARIATY (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ), remont
POMIESZCZENIA (0/09, 0/10, 0/11) POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE WRAZ Z
BIBLIOTEKĄ (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ), wykonanie niezbędnych
wzmocnień stropów, kompletnych instalacji dla tego rodzaju pomieszczeń, demontaż, składowanie i
ponowny montaż regałów części magazynowej, utworzenie klatki schodowej (K3) prowadzącej na
balkon Sali koncertowej, stworzenie Kabiny reżysera oświetlenia i dźwięku z kompletnymi
instalacjami wymaganymi dla pomieszczeń tego rodzaju, remont tynków wewnętrznych, roboty
murarskie, w tym przebicia, zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w
istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, roboty malarskie (należy stosować
farby o 1 lub 2 klasie odporności na ścieranie), roboty posadzkarskie, w tym wykonanie wylewek,
ułożenie płytek ceramicznych, terakoty, itp., wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka
wewnętrzna drewniana, z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na
drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, montaż w części
piwnicznej drzwi stalowych oddzielających część korytarza Zamawiającego od pozostałej części
piwnicy, wymiana sufitów podwieszanych, w obrębie prac elewacyjnych wymiana stolarki okiennej na
nową, montaż nowych parapetów, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż krat okiennych, prace
naprawcze na elewacji po wymianie stolarki okiennej, osuszenie ściany, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej ściany wzdłuż korytarza ucieczkowego z Sali koncertowej do ul. Dmowskiego,
wykonanie drenażu wzdłuż tej ściany, doświetlenie korytarza ucieczkowego (okna, doświetla), prace
wykończeniowe (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki), w obrębie piwnic uwzględnić
ułożenie w bruzdach instalacji elektrycznej, zamurowanie bruzd, przemalowanie części piwnicznej,
przy wycenie uwzględnić demontaż, wywiezienie i utylizację nieużywanych urządzeń składowanych
w pom. piwnicznych. • zakres robót instalacyjnych, głównie: instalacja wody zimnej, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, w tym wentylacja mechaniczna z uzdatnianiem powietrza oraz
odzyskiem ciepła w następującym zakresie: montaż wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
pomieszczeń biurowych, administracyjnych, części komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do
wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla
pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi
wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia
hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia
instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami,
należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę, montaż urządzeń wentylacyjnych - central,
wentylatorów i elementów regulacyjnych, instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do
urządzeń wentylacyjnych, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektroenergetyczna
wewnętrzna, instalacja gniazd 230V, dodatkowo instalacja 380V z wyprowadzeniem zabezpieczeń na
32 A i 64 A instalacja zasilania wentylacji, instalacja zasilania klimatyzacji, połączenia wyrównawcze,
ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ, linie zasilające WLZ, doprowadzenie zasilania
na potrzeby trzech wielkoformatowych ekranów LED, instalację doprowadzić do pomieszczeń
piwnicznych, wykonanie, modernizacja, rozbudowa instalacji: teletechnicznych i niskoprądowych, w
tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej,
kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonu połączonego z sekretariatem, w zakresie kontroli
dostępu kod dostępu dla około 30 użytkowników), automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP),
wykonanie technologii estradowych takich jak: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system
regulacji czasu pogłosu, system multimedialny, system oświetlenia estradowego, system oświetlenia
ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego, (dla tego obiektu dotyczy pomieszczeń: Kabina reżysera
dźwięku, Kabina reżysera oświetlenia przestrzeni obsługi widza). Wszystkie prace należy wykonać
zgodnie z wytycznymi akustycznymi i technologicznymi zamieszczonymi w PFU oraz późniejszymi
uzgodnieniami projektowymi w tym zakresie ustalonymi w obecności Zamawiającego i zatrudnionego
przez niego projektanta ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza. ROBOTY WCHODZĄCE W
ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 3 BUDYNEK PRZY UL.
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4A Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w
zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury – część parteru), zlokalizowanego przy ul.
Słowackiego 4a w Wałbrzychu (dz. nr 250/1, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna
022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku
pod numerem 724/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia
jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają
ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Planowane roboty konstrukcyjno
budowlane, wykończeniowe obejmują: • wymagane prace rozbiórkowe i demontaże, w szczególności
niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji elektrycznych, w zależności od stanu
technicznego rozbiórka uszkodzonych elementów istniejących podłóg, posadzek, skucie odspojonych,
słabych tynków wewnętrznych, okładzin ściennych. • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w
tym min.: remont tynków wewnętrznych, remont posadzek, podłóg, w części reprezentacyjnej
zastosowanie materiałów o wysokich walorach estetycznych (do akceptacji Zamawiającego),
renowacja granitu wraz z wymianą płyt uszkodzonych na nowe (oceniono około 10%) – granit
polerowany, prace wykończeniowe, prace malarskie, w obrębie elewacji wykonanie i zamontowanie
nad witryną wejściową do Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – wejście od ul. Juliusza Słowackiego
4 a - mosiężnej nazwy „FILHARMONIA SUDECKA”, wykonanie i montaż sztukaterii w obrębie ww.
szyldu i witryny. Zamawiający jest w posiadaniu koncepcji szyldu wstępnie zatwierdzonego przez
odpowiedniego miejscowo Konserwatora Zabytków; w zakresie zagospodarowania terenu demontaż
wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni dziedzińca wewnętrznego w celu ich utwardzenia i
stworzenia miejsc parkingowych (powierzchnia około 20m2); wyposażenie - ekrany LED telewizyjne
60” – sztuk 2, system zawieszeń dla około 15 ekspozycji naściennych formatu B1, z dodatkowym
oświetleniem (dla całej części korytarzowej parteru Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu). • zakres
robót instalacyjnych, głównie: wykonanie instalacji oświetlenia ekspozycyjnego wraz z montażem
oświetlenia ekspozycyjnego, rozbudowa instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, w tym
monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, komputerowej, telefonicznej,
automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), wykonanie zasilania na potrzeby stworzenia jednego
stanowiska odsłuchowego (punkt multimedialny) z 10 kodami dostępu; instalacje oświetlenia strefy
wejścia do Filharmonii Sudeckiej - na etapie projektu budowlanego i wykonawczego należy
zaprojektować w sposób wariantowy iluminację strefy wejścia do budynku (oświetlenie zamontowane
na obiekcie ul. Juliusza Słowackiego 4 w Wałbrzychu); rozbudowa instalacji: teletechnicznych i
niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej,
komputerowej, sygnalizacji pożaru (SAP), instalacji komputerowej z przystosowaniem do obecnie
obowiązujących standardów, czyli: - kategoria wykonania sieci minimum 6 ekranowanej, - jeden
punkt elektryczno-logiczny (PEL) będzie zawierał 2 gniazda elektryczne sieci elektrycznej 230V
dedykowanej oraz 3 gniazda RJ45, Do każdego gniazda RJ45 należy ułożyć w układzie
promieniowym z zaprojektowanych szaf dystrybucyjnych jeden kabel UTP kat. 6 ekranowanej. Szafy
teleinformatyczne zostaną umieszczone w proponowanych pomieszczeniach, szafy teleinformatyczne
należy połączyć z serwerowniami. Zasilanie elektryczne punktów dystrybucyjnych zostanie
poprowadzone z rozdzielnicy zasilania gwarantowanego. Instalację okablowania telefonicznego
należy zinwentaryzować i odpowiednio zmodernizować pod względem rozszerzenia ilości numerów
telefonów. Po wykonaniu należy oznaczyć wszystkie zamontowane elementy zgodnie z aktualnie
stosowanym przez Zamawiającego standardem oraz przekazać dokumentację powykonawczą. Do
punktów dystrybucyjnych należy zastosować odpowiednie drzwi blokujące dostęp osób
niepowołanych. Należy zastosować drzwi antywłamaniowe klasy C lub równoważne. ROBOTY
WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 4 BUDYNEK PRZY UL.
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4 Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w
zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury - wszystkie piętra z pominięciem części piwnic
oraz lokali komercyjnych w obrębie parteru), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu
(dz. nr 251, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Obiekt
jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. Prace są
niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty
muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Istotnym elementem jest również zapewnienie
komfortu pracy muzykom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w instytucji
kultury. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić.
Zamawiający zmienia Aneksem z dnia 01.06.2017r. do Programu funkcjonalno-użytkowego zakres
zadania inwestycyjnego opisanego w PFU jako 4.1.3 – BUDYNEK MIESZKALNO – UŻYTKOWY
PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4 W WAŁBRZYCHU. Zamawiający oczekuje
skosztorysowania jedynie prac niezbędnych do wykonania w przypadku ograniczenia zakresu
modernizacji obiektu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 do: • strefy wejścia do budynku z obu stron, z
renowacją stolarki drzwiowej oraz niezbędną jej wymianą w zakresie wynikającym z zaleceń ochrony
ppoż, • całej klatki schodowej, włącznie z drzwiami wejściowymi na wszystkich poziomach od parteru
do strychu, • wymiany stolarki okiennej klatki schodowej, przy założeniu zastosowania stolarki
drewnianej, • wymiany (w tym ewentualnej rozbiórki) dachu ceramicznego lub papowego w celu
usunięcia nieszczelności, • demontaży i wymiany głównych pionów instalacji w obrębie klatki
schodowej, w niezbędnym zakresie. Zamawiający rezygnuje z kosztorysowania prac związanych z
wnętrzami (pomieszczeniami) użytkowanymi przez niego na kondygnacjach: I, II, III i poddaszu oraz
robót w zakresie elewacji (w tym wymiany stolarki okiennej). Planowane roboty konstrukcyjno
budowlane, wykończeniowe obejmują: • wymagane prace rozbiórkowe i demontaże, w szczególności:
niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, w zależności od stanu technicznego rozbiórka
istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), demontaż stolarki drzwiowej
przewidzianej do wymiany na nową/renowacji, demontaż stolarki okiennej oraz parapetów (w obrębie
klatki schodowej), demontaż krat okiennych (w obrębie klatki schodowej), demontaż słupków i
balustrad klatki schodowej do renowacji (decyzja Konserwatora Zabytków), skucie odspojonych,
słabych tynków klatki schodowej, demontaże okładzin schodów, spoczników klatki schodowej,
ewentualna rozbiórka dachu ceramicznego w celu usunięcia nieszczelności, • zadania branży
konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: odświeżenie malatury ścian i sufitów, roboty murarskie, w
tym zamurowania i uzupełnienia, remont tynków wewnętrznych, roboty posadzkarskie, ułożenie
płytek ceramicznych, na parterze klatki schodowej K12, K13 Inwentaryzacji architektonicznobudowlanej
Zamawiający nie przewiduje (w ramach wykonania przedmiotowego Zadania) wykonania
renowacji oryginalnej posadzki. W czasie robót Zamawiający będzie żądał jej starannego
zabezpieczenia, aby jej stan techniczny po zakończeniu prac remontowych nie uległ pogorszeniu.
Posadzka nieoryginalna w pozostałej części korytarza parteru – przewidziana do remontu, zgodnie z
pozostałymi postanowieniami PFU; renowacja stolarki drzwiowej: zewnętrznej – drzwi wejściowe od
strony ul. Juliusza Słowackiego w Wałbrzychu (zastosowanie materiałów doświetlających korytarz do
uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków), drugie drzwi wewnątrz korytarza K13 - renowacja,
wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej: od strony wewnętrznego dziedzińca, wymiana drzwi
wewnętrznych wejściowych w części korytarza K12 – stolarka drewniana, wymiana stolarki w
częściach korytarzowych: wejście na I piętro – stolarka drewniana, wejście na II piętro – stolarka
drewniana obecnie wbudowana na III piętrze, poddana renowacji zgodnie z zaleceniem Konserwatora
Zabytków, stolarka drzwiowa na III i IV kondygnację – wg propozycji Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza stolarkę aluminiową, przeszkloną, prace remontowe w obrębie klatek schodowych: remont
tynków, osuszenie, uzupełnienie tynków, w obrębie korozji biologicznej pokrycie preparatem
grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, czyszczenie tynków,
gruntowanie, malowanie, wymiana i naprawa elementów stropu drewnianego, wzmocnienie
powierzchni sufitu stropu drewnianego systemowym rusztem aluminiowym z płytami g-k, wymiana
okładzin schodów i spoczników klatki schodowej, aranżacja klatki schodowej na styl bogatej
secesyjnej kamienicy mieszczańskiej (odpowiedni dobór płytek schodowych, sztukaterii, itp.),
renowacja pochwytu i słupków balustrady klatki schodowej (decyzja Konserwatora Zabytków),
drobne prace naprawcze w obrębie dachu ceramicznego wraz z montażem obróbek blacharskich,
wynikające z adaptacji strychu i likwidacji miejscowej nieszczelności, wymiana stolarki okiennej na
drewnianą w obrębie klatki schodowej, wraz z wymianą parapetów, oczyszczenie, malowanie,
ponowny montaż krat okiennych, • zakres robót instalacyjnych, głównie: (w obrębie klatki
schodowej): doprowadzenie instalacji elektrycznej do poziomu poddasza, instalacja hydrantowa
przeciwpożarowa, w tym rozbudowa sieci istniejącej wg wytycznych zawartych w ekspertyzie
technicznej przeciwpożarowej, instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne - remont, w tym
oświetlenie ogólne, oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, instalacja gniazd 230V w całym obiekcie
oraz dodatkowo 380V w jednym z pomieszczeń parterowych, instalacja zasilania wentylacji,
połączenia wyrównawcze, ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ nowe (wykonane
przez Zamawiającego) należy wykorzystać, doprowadzenie zasilania do oświetlenia wejścia do
budynku od strony ul. J Słowackiego, odtworzenie i rozbudowa instalacji teletechnicznych i
niskoprądowych,w tym monitoringu (CCTV: wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV i
kontroli dostępu należy zrealizować w całym obiekcie, dodatkowo należy przewidzieć instalację
monitoringu – jedną kamerę dodatkowo w strefie wejścia do budynku od strony ul. Juliusza
Słowackiego 4, jedną kamerę na zewnątrz od strony dziedzińca), sygnalizacji alarmu (SSWiN),
wi-fi/lan, telefonicznej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonów połączonych z
sekretariatem i portiernią na I piętrze obiektu, w zakresie kontroli dostępu, automatyki (BMS),
sygnalizacji pożaru (SAP), wyposażenie drzwi wejściowych od strony klatki schodowej na wszystkich
kondygnacjach w zamki cyfrowe, wyposażenie drzwi wejściowych do obiektu w czytniki kodów
dostępu dla około 100 użytkowników od strony ul. Juliusza Słowackiego i 30 użytkowników od strony
wewnętrznego dziedzińca. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie
przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach niniejszego zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45453000-7
71220000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 10.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do
20 % zamówienia podstawowego) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnie z przedmiotem zamówienia (w zakresie zbieżnym z kodami CPV zamówienia
podstawowego).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: i. Wykonawca posiada
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (jeden
milion złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; ii. Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę w wysokości minimum 3 000 000 zł. Wykonawca powołujący się przy
wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych
podmiotów, przedkłada polisę OC. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie
wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: •
wykonanie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie zrealizowanych robót
budowlanych polegających co najmniej na: 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i
wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na
remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji
zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 10
000 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności
publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. wykonaniu robót
budowlanych obejmujących elementy: a. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu
elektroakustycznego o wartości minimum 490 000,00 PLN brutto, b. 1 (jedna) dostawa, instalacja i
uruchomienie systemu rozgłoszeniowego o wartości minimum 25 000,00 PLN brutto, c. 1 (jedna)
dostawa, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego o wartości minimum 85 000,00 PLN
brutto, d. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu aktywnej regulacji czasu pogłosu
(elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza) o wartości minimum 460 000,00 PLN
brutto, e. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oświetlenia sali (typu sala
koncertowa, filharmoniczna, teatralna, operowa) o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto, f. 1
(jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu mechaniki estradowej, obejmującego zapadnię i
sztankiety, o wartości minimum 550 000,00 PLN brutto, g. 1 (jedna) dostawa i montaż adaptacji
akustycznej o wartości minimum 730 000,00 PLN brutto, h. 1 (jedna) dostawa i montaż systemu
regulacji akustyki sali (ruchome pl
  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.