Powrot do strony filharmonii

FOTELE  WIDOWISKOWE  SALI  KONCERTOWEJ  2018


INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  3  -  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  -  opublikowano  w  dniu  10  kwietnia  2018  roku


-----------------------------


INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  2  -  protokół  z  otwarcia  ofert  -  opublikowano  w  dniu  27 marca 2018  roku

 

------------------------------

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  1  -  opublikowano w dniu 23 marca 2018 roku

------------------------------


Wałbrzych, dnia 16 marca 2018 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA - FOTELI WIDOWISKOWYCH SALI KONCERTOWEJ - w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". 

 

Dostawa wyposażenia, objętego niniejszym postępowaniem, dotyczy obiektu użytkowanego przez instytucję kultury, znajdującego się w Wałbrzychu, przy ul. Dmowskiego 1 - wielobryłowy obiekt Sali Koncertowej.

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/472. Postępowanie zostało oznaczone numerem nadanym przez Zamawiajacego: ZP-3/2018.

 

DOKUMENTY  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW:

  1. OGŁOSZENIE  NA  PORTALU  BZP
  2. SIWZ  -  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
  3. WZÓR  UMOWY  -  załącznik  nr  5  do  SIWZ
  4. OPZ  -  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  -  załącznik  nr  4  do  SIWZ 

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.