Powrot do strony filharmonii

Państwowa Inspekcja Pracy.

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu - Oddział w Wałbrzychu.

Prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy.

Nagrody jubileuszowe, ZFŚS, rekontrola - 26 sierpnia 2014 roku.


Projekt UDA-RPDS.06.05.00-02-030/12-00 z dnia 20.12.2012 roku.

"Wykonanie strony internetowej wraz z pakietem e-usług dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu".


Kontrola problemowa, w trakcie rzeczowo - finansowej realizacji projektu, przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departamentu Prawnego i Kadr, Wydziału Kontroli Zadań Regionalnego Programu Operacyjnego, na podstawie upoważnień o numerach 468/2014 i 469/2014. Kontrolę rozpoczęto w dniu 23 maja 2014 roku. Kontrolę zakończono (czasowo zawieszono) w dniu 26 maja 2014 roku. 

Kontrolę wznowiono w dniach od 14 do 15 lipca 2014 roku.

Kontrolę wznowiono w dniach od 25 do 26 września 2014 roku.


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Gospodarowanie środkami publicznymi. 

Kontrola planowa, przeprowadzona na podstawie upoważnienia DU-A.11.615..2.2014 (12.09.2014 r.) w zakresie gospodarowania środkami publicznymi w instytucji kultury, w latach 2012 - 2013. 


Archiwum Państwowe we Wrocławiu / Oddział w Kamieniu Ząbkowickim.

Archiwum zakładowe.

Kontrola archiwum zakładowego, prowadzonego przez Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu, przeprowadzona na podstawie delegacji nr 77/14 z dnia 12 września 2014 roku. Kontrola przeprowadzona w dniu 15 września 2014 roku. 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.