Powrot do strony filharmonii

INFORMACJA  NR  6  DLA  WYKONAWCÓW  -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 2 - opublikowano w dniu 15 lutego 2018 roku

 

---------------------------------------------------

 

INFORMACJA  NR  5  DLA  WYKONAWCÓW - sprostowanie - opublikowano w dniu 25 stycznia 2018 roku

 

-----------------------------------------------

 

INFORMACJA  NR  4  DLA  WYKONAWCÓW  -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu 3 - opublikowano w dniu 23 stycznia 2018 roku

  

---------------------------------------------

 

INFORMACJA  NR 3  DLA  WYKONAWCÓW -  informacja z otwarcia ofert - opublikowano w dniu 15 stycznia 2018 rok

 

-----------------------------------------

 

INFORMACJA  NR  2  DLA  WYKONAWCÓW  - opublikowano w dniu 02 stycznia 2018 roku

INFORMACJA  NR  1  DLA  WYKONAWCÓW  - opublikowano w dniu 27.12.2017 roku 

 

---------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 20 grudnia 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy i uruchomienia wyposażenia elektronicznego dla zadania pn.: "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu" (IV zadania). 

 

Dostawa i uruchomienie wyposażenia elektronicznego, objętego niniejszym postępowaniem, dotyczy stanowisk pracy w obiektach użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a ul. Dmowskiego), Słowackiego 4.

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzacych z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/455  

 

1. OGŁOSZENIE NA PORTALU  BZP

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=680c9b56-77a9-48a5-8cc6-ea86d382508d

Ogłoszenie nr 635021-N-2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

2. SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR 1,2,3,6

4. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5

5. OPZ ZADANIE I - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - zadanie I - ZAŁĄCZNIK NR 4/I

6. OPZ ZADANIE II - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - zadanie II - ZAŁĄCZNIK NR 4/II

7. OPZ ZADANIE III - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - zadanie III - ZAŁĄCZNIK NR 4/III

8. OPZ ZADANIE IV - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - zadanie IV - ZAŁĄCZNIK NR 4/IV

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.