Powrot do strony filharmonii

PEŁNIENIE  ROLI  INŻYNIERA  KONTRAKTU  W  PROJEKCIE  MODERNIZACJA  OBIEKTÓW  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIK  POSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO  -  dodano w dniu 27 października 2016 roku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dodano w dniu 17 października 2016 roku

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  -  dodano w dniu 12 października 2016 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wałbrzych, dnia 06 października 2016 roku

 

OGŁOSZENIE I SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 7 - projekt  umowy

 

OGŁOSZENIE  319348- 2016

TREŚĆ  OGŁOSZENIA  NUMER  319348-2016 Z  BZP  -  Biuletynu Zamówień Publicznych - skan

 

Ogłoszenie nr 319348 - 2016 z dnia 2016-10-06 r.

 

Wałbrzych: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w projekcie: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul. Słowackiego  4, 58300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo , tel. 748 423 287, e-mail m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.
Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia-sudecka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.filharmonia-sudecka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.filharmonia-sudecka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w projekcie: Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
Numer referencyjny: ZP-4/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla robót związanych z modernizacją obiektów (całych lub ich części) stanowiących siedzibę Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. W skład infrastruktury instytucji kultury, dla której przewidywane są roboty modernizacyjne, wchodzą: • budynek sali koncertowej (całość) – zlokalizowany między ulicami Juliusza Słowackiego i Dmowskiego w Wałbrzychu, działka numer 243, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, • budynek Dmowskiego 1 (część w obrębie: piwnicy, parteru i pierwszego piętra) – wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 727/WŁ, zlokalizowany w Wałbrzychu, działka numer 241, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, • budynek Słowackiego 4a (część w obrębie: parteru) – wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ, zlokalizowany w Wałbrzychu, działka numer 250/1, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, • budynek Słowackiego 4 (część - wszystkie piętra z pominięciem części piwnic oraz lokali komercyjnych w obrębie parteru) – wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ, zlokalizowany w Wałbrzychu, działka numer 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych. 2. Zadania wchodzące w skład zamówienia. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w rozumieniu polskiego prawa budowlanego oraz funkcji Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu dla robót związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, w zakres których wchodzi siedem wymienionych poniżej zadań: ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA NUMER 1 WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH Na roboty budowlano – montażowe, objęte zakresem całego projektu, nie został na dzień wszczęcia niniejszego postępowania ogłoszony przetarg, ani nie został wyłoniony wykonawca robót i nie została zawarta z nim umowa. Wykonawca - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do czynnego uczestnictwa w procedurach związanych z wyborem wykonawcy robót budowlano – montażowych, obejmujących w szczególności: • ocenę posiadanej dokumentacji związanej z przygotowaniem realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” (min. studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, program funkcjonalno – użytkowy, inwentaryzacja budowlana) w zakresie możliwości: Ø przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano - montażowych (metoda „zaprojektuj i wybuduj”), Ø zrealizowania projektu zgodnie z założonymi: kosztami prac projektowych oraz kosztami robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, zakresem oraz harmonogramem. • opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych, • weryfikację dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych pod kątem jej zgodności z merytorycznymi i technicznymi warunkami projektu pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Pzp i wytyczne instytucji pośredniczących we wdrażaniu EFRR, w ramach RPO WD 2014 - 2020, • udział w pracy komisji przetargowej (w charakterze członka, z głosem doradczym) podczas postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, przy czym postępowanie to przeprowadza Zamawiający, • przygotowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyjaśnień do SIWZ oraz propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców i propozycji rozstrzygnięć protestów (wyłącznie jeżeli będą one dotyczyły opisu zamówienia i warunków). ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 2 SALA KONCERTOWA Modernizacja sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, zlokalizowanej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dmowskiego w Wałbrzychu (dz. nr 243, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Powierzchnia użytkowa 752,27 m/2 Planowane roboty obejmują: • podstawowe prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: Ø demontaż pieca gazowego, z kotłowni w podpiwniczeniu, Ø demontaż sufitu podwieszanego, w obrębie całej sali koncertowej, Ø demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i papy na lepiku, Ø rozbiórka stropu w pomieszczeniu istniejącego warsztatu mechanicznego, Ø demontaż filarów w obrębie proscenium, Ø rozbiórka ściany wygradzającej tył proscenium sali koncertowej. • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: Ø odtworzenie balkonu sali koncertowej wraz z klatką schodową, Ø podpiwniczenie proscenium z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń, stworzenie przestrzeni magazynowej dla instrumentów, Ø adaptacja części pomieszczeń na małą salę wielofunkcyjną: koncertową - konferencyjną – kinową, Ø kompleksowa termomodernizacja, Ø nadbudowa dachu, z przeznaczeniem na lokalizację kotłowni i wentylatorni, Ø remont dachów, w tym wykonanie nowych pokryć i ich ocieplenie. • zadania branż instalacyjnych, w tym min.: Ø instalacje wody zimnej, Ø instalacje kanalizacji sanitarnej, Ø instalacje hydrantów przeciwpożarowych, Ø instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, Ø instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, Ø instalacje klimatyzacyjne, Ø instalacje centralnego ogrzewania, Ø instalacje odprowadzania wód deszczowych, Ø instalacje odgromowe, Ø instalacje elektroenergetyczne – wewnętrzne, Ø instalacje gniazd 230 V i 380 V, Ø instalacje teletechniczne i niskoprądowe, Ø instalacje systemów fotowoltaicznych. • dostawy i montaże wyposażenia. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 3 SŁOWACKIEGO 4a Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4a w Wałbrzychu (dz. nr 250/1, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Powierzchnia użytkowa 110,88 m/2. Planowane roboty obejmują: • podstawowe prace rozbiórkowe i demontaże, • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, • zadania branż instalacyjnych, • dostawy i montaże wyposażenia. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 4 DMOWSKIEGO 1 Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury), zlokalizowanego przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu (dz. nr 241, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 727/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Powierzchnia użytkowa 230,63 m/2. Planowane roboty obejmują: • podstawowe prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: Ø rozbiórka fragmentów stropów w miejscu projektowanych schodów na balkon, • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: Ø utworzenie klatki schodowej prowadzącej na balkon sali koncertowej, Ø adaptacja pomieszczenia na reżyserkę sali koncertowej, z kompletnymi instalacjami wymaganymi dla sterowania: światłem, dźwiękiem i urządzeniami technicznymi. • zadania branż instalacyjnych, w tym min.: Ø instalacje wody zimnej, Ø instalacje kanalizacji sanitarnej, Ø instalacje hydrantów przeciwpożarowych, Ø instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno - wywiewnej lub wywiewnej, Ø instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, Ø instalacje centralnego ogrzewania, Ø instalacje elektroenergetyczne – wewnętrzne, Ø instalacje teletechniczne i niskoprądowe. • dostawy i montaże wyposażenia. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 5 SŁOWACKIEGO 4 Modernizacja budynku Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu (dz. nr 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna 022109_1 Wałbrzych). Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. Prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – podniesienia jakości obecnej oferty muzycznej oraz wdrożenia nowej oferty kulturowej. Istotnym elementem jest również zapewnienie komfortu pracy muzykom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić. Powierzchnia użytkowa 715,58 m/2. Planowane roboty obejmują: • podstawowe prace rozbiórkowe i demontaże, • zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: Ø prace remontowe w obrębie klatki schodowej, jej aranżacja na styl bogatej secesyjnej kamienicy mieszczańskiej, Ø adaptacja poddasza na pomieszczenia użytkowe, Ø prace renowacyjne przy elewacji frontowej, w tym odtworzenie elementów zdobniczych. • zadania branż instalacyjnych, w tym min.: Ø instalacje wody zimnej, Ø instalacje kanalizacji sanitarnej, Ø instalacje hydrantów przeciwpożarowych, Ø instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno - wywiewnej lub wywiewnej, Ø instalacje ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, Ø instalacje klimatyzacyjne w wybranych pomieszczeniach, Ø instalacje centralnego ogrzewania, Ø instalacje odprowadzania wód deszczowych, Ø instalacje odgromowe, Ø instalacje elektroenergetyczne – wewnętrzne, Ø instalacje iluminacji elewacji frontowej, Ø instalacje teletechniczne i niskoprądowe, Ø instalacje systemów fotowoltaicznych. • dostawy i montaże wyposażenia. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO NUMER 6 WYPOSAŻENIE Na roboty związane z dostawą i montażem wyposażenia, objęte zakresem całego projektu, nie został na dzień wszczęcia niniejszego postępowania ogłoszony przetarg, ani nie został wyłoniony wykonawca tych robót i nie została zawarta z nim umowa. Wykonawca - Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do czynnego uczestnictwa w procedurach związanych z wyborem wykonawców robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia, obejmujących w szczególności: • opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia, • weryfikację dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia pod kątem jej zgodności z merytorycznymi i technicznymi warunkami projektu pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” oraz w zakresie wymagań stawianych przez przepisy ustawy Pzp i wytyczne instytucji pośredniczących we wdrażaniu EFRR, w ramach RPO WD 2014 - 2020, • udział w pracy komisji przetargowej (w charakterze członka, z głosem doradczym) podczas postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót związanych z dostawą i montażem wyposażenia, przy czym postępowanie to przeprowadza Zamawiający, • przygotowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyjaśnień do SIWZ oraz propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców i propozycji rozstrzygnięć protestów (wyłącznie jeżeli będą one dotyczyły opisu zamówienia i warunków). ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA NUMER 7 NADZÓR W OKRESIE ZGŁASZANIA WAD I OKRESIE GWARANCJI Zamawiający przewiduje zaangażowanie Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu w czynnościach związanych między innymi z: • sprawowaniem nadzoru nad czynnościami wykonawców (robót budowlano – montażowych i wyposażeniowych) mającymi miejsce w okresie zgłaszania wad i okresie gwarancji, • uczestnictwem w inspekcjach w okresie zgłaszania wad i w okresie gwarancji, • egzekwowaniem usuwania wad, prowadzeniem monitoringu postępu prac oraz potwierdzaniem faktycznego usunięcia wad, • wydawaniem zaleceń dotyczących zwrotu zabezpieczeń, • wykonywaniem innych czynności zmierzających do realizacji celów zadania pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”, w zakresie działań objętych okresem zgłaszania wad i okresem gwarancji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Celem nadrzędnym, jaki Zamawiający stawia przed Wykonawcą - Inżynierem Kontraktu, jest osiągnięcie prawidłowego i zgodnego z prawem – wspólnotowym, krajowym i wytycznymi oraz w zgodzie z zakresem rzeczowym i finansowym - zakończenia zadania pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu”. Wykonawca - Inżynier Kontraktu powinien zarządzać budową oraz sprawować nadzór inwestorski, w sposób prawidłowy, kompleksowy, pełny i skuteczny, poprzez podejmowanie decyzji i czynności niezbędnych w procesie wykonawstwa robót, dostaw i usług. Wykonawca - Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację umów z wykonawcami robót budowlano – montażowych oraz dostawcami wyposażenia i jego montażu. W zadaniach tych będzie występował w imieniu Zamawiającego w zakresie: A. OGÓLNYM, w którym świadczona przez niego usługa będzie obejmowała: 1. reprezentowanie i ochronę interesów Zamawiającego, 2. kontrolę nad właściwym i terminowym zakończeniem zadania, koordynację działań wszystkich organizacji i podmiotów uczestniczących w realizacji zadania, 3. egzekwowanie, przy współpracy z Zamawiającym, postanowień umów na roboty budowlano – montażowe oraz dostawy i montaże wyposażenia, 4. natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych (mogących zaistnieć) w ramach nadzorowanego zadania (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji zadania), razem ze sposobami ich rozwiązania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów, 5. prowadzenie polubownych uzgodnień na rzecz Zamawiającego w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót oraz czynny udział w rozwiązywaniu ewentualnych sporów zgodnie z warunkami umów na roboty, 6. prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji zadania, w tym z Zamawiającym i wykonawcami robót oraz wszelkich niezbędnych dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wpisów do dziennika budowy, ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do wykonawców robót, które mogą być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń wykonawców, katastrof budowlanych, itp., 7. prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z: a) założonym harmonogramem, b) decyzjami administracyjnymi, c) dokumentacją projektową, d) obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeniami i przepisami z nimi związanymi, e) zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, 8. dostępność Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu na życzenie Zamawiającego, w razie wystąpienia sporów sądowych z wykonawcami robót, do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w przedmiocie sporu. Koszty tej dostępności powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. W szczególności Wykonawca - Inżynier Kontraktu oraz osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz zobowiązane będą do występowania przed sądem w charakterze świadka i wydania opinii prywatnych oraz przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich posiadanych dokumentów i informacji związanych z zadaniem, 9. poddanie się kontroli Zamawiającego, instytucji finansujących lub uprawnionych zewnętrznych organów kontrolnych, 10. przestrzeganie postanowień Umowy, w tym terminów w niej wskazanych, 11. wykonywanie innych czynności zmierzających do realizacji celów zadania, dla których umowa została zawarta. B. PROJEKTOWYM, w którym świadczona przez niego usługa będzie obejmowała: 1. nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie jej przygotowania oraz w trakcie realizacji robót, 2. uzgadnianie, we współpracy z Zamawiającym i w jego imieniu, szczegółowych rozwiązań projektowych, 3. sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, studium wykonalności, wnioskiem o dofinansowanie, wymogami określonymi w umowie z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa, 4. ocenę zaprezentowanych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych, w kontekście uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przyjętym budżetem inwestycji, 5. zatwierdzenie dokumentacji projektowej do realizacji, 6. uzgadnianie, w miarę zaistniałych potrzeb i we współpracy z Zamawiającym oraz w jego imieniu, ewentualnych zamiennych rozwiązań projektowych, 7. w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej, wyegzekwowanie od autora projektu uzupełnień i poprawek w stopniu umożliwiającym przyjęcie jej do realizacji. C. OBSŁUGI REALIZACJI ROBÓT, w którym świadczona przez niego usługa będzie obejmowała: 1. udział w przekazaniu wykonawcom robót terenu budowy, 2. zarządzanie i administrowanie robotami, kontrolę obecności na budowie podwykonawców, weryfikację prawidłowości dopuszczenia podwykonawców, skuteczne egzekwowanie od wykonawców robót wymaganej jakości wbudowanych materiałów i wyposażenia, wymaganej jakości wykonanych robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i w ustalonym w umowie terminie, 3. monitorowanie i kontrolę postępu robót łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe jak i finansowe, 4. zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w liczbie pracowników niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania robót, 5. nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, z uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych i wymagań przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz dokumentacją projektową, 6. zapewnienie przestrzegania i stosowania przez wykonawców robót powszechnie obowiązujących przepisów prawa (wraz z rozporządzeniami i przepisami z nimi związanymi), a w szczególności stosowania przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także przepisów prawa miejscowego, 7. zapewnienie zgodności wykonywanych prac z technicznymi, merytorycznymi, formalnymi i finansowymi wymaganiami umów na roboty, 8. rozliczanie rzeczowe i finansowe umów, w tym umów dotyczących działań przekazanych do realizacji podwykonawcom, 9. pomoc Zamawiającemu przy sporządzaniu ewentualnych aneksów, zamówień uzupełniających i dodatkowych na potrzeby realizacji zadania, 10. sporządzanie dokumentów wynikających z SIWZ, umów, wytycznych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 11. dokonanie zaklasyfikowania środków trwałych wg KŚT - GUS, sporządzanie protokołów przekazania/przejęcia środków trwałych OT zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, przekazanie ich Zamawiającemu w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania Protokołu końcowego dla zadania, 12. sprawdzanie i zatwierdzenie harmonogramów rzeczowo - finansowych sporządzanych przez Wykonawców robót, kontrolowanie postępu robót w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów, 13. ścisłą współpracę z nadzorem autorskim, architektonicznym, geodezyjnym, oraz innymi instytucjami, których udział w realizacji okaże się niezbędny, 14. szczególną dbałość o zapewnienie najwyższych parametrów akustycznych dla realizowanych pomieszczeń: sali koncertowej i sali wielofunkcyjnej, 15. ścisłą współpracę z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiającego i służbami eksploatacyjnymi Zamawiającego, mającą na celu zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji zadania, przy szczególnym uwzględnieniu warunku, że realizacja przedmiotu umowy na roboty budowlane – montażowe - wyposażeniowe będzie się odbywała bez wstrzymywania bieżącej działalności Zamawiającego, 16. analizę rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawców robót oraz nadzór autorski wraz z komentarzami i opinią dla Zamawiającego, 17. rekomendowanie oraz opiniowanie wszystkich zmian, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych, 18. weryfikację, w uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunków roboczych wykonawców robót zawierających zmiany oraz wnioskowanie do Zamawiającego (wraz z pisemnym podaniem uzasadnienia) o zatwierdzanie przez niego robót zamiennych, 19. zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawców robót, 20. zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, jakie mają być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową, sprawdzanie jakości i prawidłowości dokumentów, zezwoleń, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, certyfikatów, znaków zgodności, oświadczeń wykonawców robót o zgodności materiałów i urządzeń z SIWZ itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych, wadliwych, nie mających stosownych certyfikatów lub niezgodnych z SIWZ, 21. opiniowanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową, 22. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli będzie to niezbędne i uzasadnione, 23. sprawdzanie prawidłowości, autentyczności i zgodności z umowami na roboty wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, 24. skompletowanie świadectw technicznych i dokumentów dotyczących: a) aprobat technicznych dostaw, b) certyfikatów i znaków zgodności, c) prób materiałów i robót, 25. przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy, sprawdzających jakość wykonanych robót i dostaw oraz zastosowanych materiałów zgodnie z umowami na roboty oraz dobrą praktyką inżynierską, 26. kontrola wykonawców robót w zakresie zapewnienia realizacji robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami BHP, p. poż., ochrony konserwatorskiej, przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze sporządzaniem informacji i opinii dla Zamawiającego, 27. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wyrobów i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niezgodnych z SIWZ, 28. egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi, 29. weryfikację (finansową, rzeczową, prawną, formalną – w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia) każdej propozycji zgłoszonej przez wykonawców robót lub Zamawiającego, dotyczącej zmian do umowy, robót dodatkowych, uzupełniających, zamiennych oraz wszelkich nowych zamówień, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania lub udzielenia, 30. ocenianie i rozstrzyganie, w uzgodnieniu z Zamawiającym i przy jego prawie do ostatecznej decyzji, wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych narastających podczas realizowania robót oraz zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne, 31. opracowywanie cyklicznych raportów o postępie robót oraz o postępie prac Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu, 32. organizowanie, wraz z Zamawiającym, cyklicznych narad koordynacyjnych - minimum raz w każdym tygodniu – prowadzenie rejestru narad oraz protokołów z ich przebiegu, 33. weryfikacja przestrzegania przez wykonawców robot powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 34. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 35. wydawanie wykonawcom robót, kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 36. żądanie od wykonawców robot, kierownika budowy i/lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową i/lub pozwoleniem na realizację, 37. sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, przy zachowaniu terminów do dwóch dni roboczych, 38. prowadzenie prób i odbiorów technicznych obiektów, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania, 39. zapewnienie nadzoru nad wszystkimi przeprowadzanymi próbami i testami, a także obecności przedstawiciela Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu w czasie mechanicznych i technologicznych rozruchów obiektów, urządzeń i wyposażenia, 40. egzekwowanie opracowania przez wykonawców robót instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, 41. skompletowanie dokumentacji powykonawczej, każdorazowo po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz jej przekazanie Zamawiającemu w uzgodnionej formie i ilości, 42. reprezentacja Zamawiającego w otrzymaniu pozwoleń na użytkowanie, 43. przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Protokołów odbioru końcowego, listy usterek i innych niezbędnych dokumentów związanych z odbiorem końcowym, 44. wykonywanie innych czynności zmierzających do realizacji celów zawartej umowy, w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi i zarządzania budową, 45. przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur zmierzających do rozliczenia umów na roboty, z uwzględnieniem wszelkich roszczeń, 46. ocena ewentualnych roszczeń wykonawców robót wraz z przedstawieniem opinii i stosownych rekomendacji, 47. uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogących zaistnieć w toku wykonania zadania, 48. wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowości procesu inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestników niż wykonawca robót budowlanych (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji itp.), w tym kontrola umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami celem monitorowania interesów Zamawiającego w kontekście regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawców, zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym, 49. wykonywanie wszelkich innych czynności przypisanych ustawą Prawo budowlane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. D. FINANSOWYM, w którym świadczona przez niego usługa będzie obejmowała: 1. przestrzeganie i realizację procedur związanych z zarządzaniem projektami realizowanymi w ramach EFRR, RPO WD 2014-2020, włączając w to współpracę z Zamawiającym przy sporządzaniu i aktualizowaniu: harmonogramów, planów, raportów, rozliczeń, sprawozdań oraz innych opracowań wymaganych przez instytucje finansujące, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o płatność, 2. prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia zadania (w tym składanie Zamawiającemu raportów dotyczących postępu robót, kosztów i budżetu) zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla projektów realizowanych w ramach EFRR, RPO WD 2014-2020 oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 3. ustalanie i określanie wartości robót zgodnie z zawartymi umowami, sprawdzanie i wnioskowanie do Zamawiającego o zatwierdzanie wystawianych na tej podstawie faktur, 4. bieżące prowadzenie analitycznego podziału wartości robót na poszczególne wartości środków trwałych wg KŚT-GUS oraz sporządzenie dokumentów OT, każdorazowo w terminie do 1 miesiąca po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, 5. szacowanie i weryfikowanie robót i prac wnioskowanych przez wykonawców jako zamienne, nowe, uzupełniające i/lub dodatkowe oraz opiniowanie co do ich zasadności, 6. obliczanie wysokości kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez wykonawców robót oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich zatwierdzenie (wnioski z uzasadnieniem), 7. sprawdzanie prawidłowości wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych (zabezpieczenia należytego wykonania umowy), wraz z kontrolą terminów ich obowiązywania, 8. ustalanie i wyliczanie, na potrzeby Zamawiającego, wysokości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach zadania, 9. wykonywanie innych czynności zmierzających do realizacji celów zawartej umowy, w zakresie finansowym.

II.5) Główny kod CPV: 71540000-5
Dodatkowe kody CPV:71247000-1, 71310000-4, 71520000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru Na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków Na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne Na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : Na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności technicznych w zakresie świadczenia usług: Na podstawie wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu zrealizowanych usług Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego nad realizacją co najmniej: a) 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 12 000 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. b) 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 2) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia usług: dysponuje następującymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenia usług: A. Ekspert 1 - Kierownik Zespołu (dyspozycyjność w trakcie realizacji robót budowlanych na placu budowy w każdym dniu roboczym), posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją minimum dwóch zakończonych robót budowlanych o wartości co najmniej 12 000 000 PLN brutto każda, polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w tym jedna z tych realizacji zrealizowana została w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. B. Ekspert 2 – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych, o których mowa w § 13 powołanego wyżej rozporządzenia. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych prac przy zabytkach nieruchomych musi wynosić co najmniej 2 lata. • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. C. Ekspert 3 – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji, co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, D. Ekspert 4 – Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych, przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, E. Ekspert 5 – Specjalista w specjalności akustyka, posiadający: • wyższe wyksztalcenie techniczne o kierunku: akustyka, elektroakustyka, reżyseria dźwięku, inżynieria dźwięku, • co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu lub nadzorze systemu nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo – sportowa), • doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub nadzorowaniu systemów nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo – sportowa), wykonywanych w ramach co najmniej jednej wielobranżowej realizacji, remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 9.000 m3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu zrealizowanych usług Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego nad realizacją co najmniej: a) 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 12 000 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. b) 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 12 000 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. dysponowanie następującymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenia usług: A. Ekspert 1 - Kierownik Zespołu (dyspozycyjność w trakcie realizacji robót budowlanych na placu budowy w każdym dniu roboczym), posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór inwestorski nad realizacją minimum dwóch zakończonych robót budowlanych o wartości co najmniej 12 000 000 PLN brutto każda, polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w tym jedna z tych realizacji zrealizowana została w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. B. Ekspert 2 – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający: • wyższe wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, • co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych, o których mowa w § 13 powołanego wyżej rozporządzenia. Praktyka nie musi być ciągła jednak suma poszczególnych prac przy zabytkach nieruchomych musi wynosić co najmniej 2 lata. • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych, przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. C. Ekspert 3 – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, • doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru robót sanitarnych przy realizacji, co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, D. Ekspert 4 – Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadający: • wykształcenie techniczne, • odpowiednie do pełnionej funkcji aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych • co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, • doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych, przy realizacji co najmniej jednej zakończonej roboty budowlanej o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na wielobranżowym remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej, E. Ekspert 5 – Specjalista w specjalności akustyka, posiadający: • wyższe wyksztalcenie techniczne o kierunku: akustyka, elektroakustyka, reżyseria dźwięku, inżynieria dźwięku, • co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego przy projektowaniu lub nadzorze systemu nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo – sportowa), • doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub nadzorowaniu systemów nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo – sportowa), wykonywanych w ramach co najmniej jednej wielobranżowej realizacji, remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 9.000 m3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca – Inżynier Kontraktu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 mln PLN (słownie: jeden milion złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK 41 1090 2271 0000 0001 2347 7145 Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, ich złożenia należy dokonać w sekretariacie Zamawiającego, a kserokopię z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed terminem składania ofert. 5. Jeżeli złożenie oferty następuje za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, to oryginał poręczenia lub gwarancji ma być załączony do oferty. 6. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie trzy warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.