Powrot do strony filharmonii

Na podstawie obowiązującego Statutu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu - instytucji kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego – do jej podstawowego zakresu działalności należy współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizowanie:

1) koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali,

2) konkursów i festiwali,

3) koncertów i audycji szkolnych,

4) dokonywanie nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych i audiowizualnych,

5) reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

 

Instytucja kultury prowadzi również działalność edukacyjną, współpracując w szczególności ze szkołami i społecznym ruchem kulturalnym.

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu może prowadzić działalność impresaryjną, zgodną z profilem artystycznym, a także udostępniać scenę do prezentacji teatralnych i estradowych innych instytucji kultury i zespołów, w celu poszerzenia oferty repertuarowej.

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.