Powrot do strony filharmonii

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu podlega Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, który jest jej organizatorem. Nadzór nad instytucją kultury sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

Posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury (RIK) prowadzonego przez organizatora, pod numerem 13/1999.

 

Działa na podstawie wymienionych poniżej aktów prawa:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r.  nr 114, poz. 493 z późn. zm.); w rozumieniu art. 11 ust.2  tej ustawy Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu jest instytucją artystyczną,
  • ustawy z dnia 05 czerwca1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
  • statutu instytucji nadanego uchwałą nr XXIV/569/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku, w sprawie nadania Statutu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.