Powrot do strony filharmonii

DK - Dział Kadr

 

Dział Kadr Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu prowadzi ewidencje i rejestry:

  1. umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi,

  2. pracowników,

  3. zwolnień lekarskich,

  4. poleceń wyjazdów służbowych.

 

DTG – Dział Techniczno – Gospodarczy

 

Dział Techniczno – Gospodarczy Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu prowadzi ewidencje i rejestry:

  1. środków trwałych,

  2. przebiegu pojazdów.

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.