PRZETARG NA DOSTAWĘ KRZESEŁ I PULPITÓW ORKIESTROWYCH

Wałbrzych, dnia 02 lipca 2020 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym na dostawę i montaż krzeseł oraz pulpitów orkiestrowych regulowanych wraz z wózkami do ich transportu, osłon akustycznych, podestu dyrygenta wraz z pulpitem i krzesłem regulowanym.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanej w ramach Funduszu Promocji Kultury, uzyskanej przez Zamawiającego w postępowaniu konkursowym „Infrastruktura kultury 2020”, dla projektu pn. „Poprawa funkcjonalności Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu” oraz z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Komplet dokumentów niniejszego postępowania został zamieszczony na portalu BZP, na tablicach ogłoszeń w siedzibie instytucji kultury oraz w zakładce BIP, pod adresem http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/514

 

OGŁOSZENIE na portalu BZP

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zawiera wzór umowy i OPZ) [pdf]

SIWZ - Specefikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zawiera wzór umowy i OPZ) [word]


  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.