Powrot do strony filharmonii

MAJĄTEK  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU

STAN  NA  31.12.2014 ROKU

Filharmonia Sudecka posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Wałbrzychu, przy ul. Romana Dmowskiego 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów obrębu nr 27 Śródmieście na AM-5, jako działka numer 243 o powierzchni 0,1253 ha.

Wartość budynku Filharmonii Sudeckiej określona jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, decyzji uwłaszczeniowej SP.3.U.7720-78/04 oraz bieżących zapisów w księgach rachunkowych instytucji.

Wierzytelność Skarbu Państwa stanowi wartość 1.055.104,60 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sto cztery złote 60/100) i podlega zabezpieczeniu hipotecznemu w trybie art. 200 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pozostały majątek Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, na łączną wartość 2.650.750,54 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 54/100) stanowią:

  • środki techniczne i maszyny o łącznej wartości księgowej netto 348.833,53 zł,
  • środki transportu o łącznej wartości księgowej netto 177.548,03,- zł,
  • pozostałe środki trwałe /urządzenia biurowe, meble, instrumenty/ o łącznej wartości księgowej netto 1.791.152,76 zł,
  • wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości księgowej netto 333.216,22 zł

MAJĄTEK  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU

STAN  NA  31.12.2013 ROKU

Filharmonia Sudecka posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Wałbrzychu, przy ul. Romana Dmowskiego 1, oznaczonego w operacie ewidencji gruntów obrębu nr 27 Śródmieście na AM-5, jako działka numer 243 o powierzchni 0,1253 ha.

Wartość budynku Filharmonii Sudeckiej określona jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, decyzji uwłaszczeniowej SP.3.U.7720-78/04 oraz bieżących zapisów w księgach rachunkowych instytucji.

Wierzytelność Skarbu Państwa stanowi wartość 1.055.104,60 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sto cztery złote 60/100) i podlega zabezpieczeniu hipotecznemu w trybie art. 200 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pozostały majątek Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, na łączną wartość 2.180.173,82 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 82/100) stanowią:

  • środki techniczne i maszyny o łącznej wartości księgowej netto 141.579,23 zł,
  • środki transportu o łącznej wartości księgowej netto 177.548,03 zł,
  • pozostałe środki trwałe /urządzenia biurowe, meble, instrumenty/ o łącznej wartości księgowej netto 1.789.554,61 zł,
  • wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości księgowej netto 71.491,95 zł.

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.