Powrot do strony filharmonii

UWAGA: PRZETARG UNIEWAŻNIONY W DNIU 16 LUTEGO 2017 ROKU

------------------------------------------------------------------------------------------------


ZAPROJEKTOWANIE  I  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH  DLA  ZADANIA:

 "REMONT  OBIEKTU  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU

(MODERNIZACJA),  ZLOKALIZOWANEGO  PRZY  UL.  JULIUSZA  SŁOWACKIEGO  4, (58-300) WAŁBRZYCH"  

- działka nr 251, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych -

 

 

Wałbrzych, dnia 30 stycznia 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych".

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

 

Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego - www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421 - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, umieszczone zostanie ono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania: „Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych” - działka nr 251, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych opisanych szczegółowo w SIWZ i załącznikach. Zamawiajacy przewiuje realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przewidywane do wykonania prace budowlane - montażowe - wyposażeniowe są niezbędne do wykonania dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – zapewnienie komfortu pracy muzykom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić.

 

Obiekt opisany w niniejszym postępowaniu jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. 

 

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  1  -  opublikowano w dniu 16 lutego 2017 roku

INFORMACJA  DLA  WYKONAWCÓW  NR  2  -  opublikowano w dniu 16 lutego 2017 roku 

 

DOKUMENTY  PRZETARGOWE  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW

  1. OGŁOSZENIE  W  BIULETYNIE  ZAMOWIEŃ  PUBLICZNYCH
  2. SIWZ  -  pdf
  3. SIWZ  -  word
  4. PFU, WZÓR UMOWY  I  INNE  ZAŁĄCZNIKI  (PACZKA 1)
  5. PROGRAM  FUNKCJONALNO - UZYTKOWY  PFU  (ZAŁĄCZNIKI PATRZ PACZKA 1)
  6. INWENTARYZACJA  BUDOWLANA  (PACZKA 3)
  7. SZKIC  MIESZKANIA  NA  PODDASZU 


Poniżej zamieszczono tekst  OGŁOSZENIA  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:

 

Ogłoszenie nr 16720 - 2017 z dnia 2017-01-30 r.
Wałbrzych: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „REMONT OBIEKTU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU (MODERNIZACJA), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4, (58-300) WAŁBRZYCH” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
1 z 20 2017-01-30 23:42
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul.
Słowackiego  4, 58300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo Polska, tel. 748 423 287, e-mail
m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.
Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Wojewódzwa Dolnośląskiego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w
jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
2 z 20 2017-01-30 23:42
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/421
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „REMONT OBIEKTU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU
(MODERNIZACJA), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4, (58-300) WAŁBRZYCH”
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
3 z 20 2017-01-30 23:42
Numer referencyjny: ZNAK SPRAWY: ZP-2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymaga ń ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
(modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych” dokumentacji
projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych polegających na: Remoncie
obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacji), (w zakresie części użytkowanej przez instytucję
kultury - wszystkie kondygnacje z pominięciem lokali komercyjnych w obrębie parteru – szczegóły określono w
PFU dla tego obiektu), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu. Planowane roboty obejmują:
prace rozbiórkowe i demontaże, demontaże w zakresie istniejących instalacji, odnowienie malatury ścian i
sufitów, roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w
istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, zamurowanie przejść pomiędzy
pomieszczeniami: 1/04 i 1/03, 1/02 i 1/01, 2/01 i 2/02, 2/04 i 2/03, 3/04 i 3/03, 3/01 i 3/02, remont tynków
wewnętrznych, rozbudowa toalet: 2/11 ora 3/13 na II i III piętrze, utworzenie nowej toalety na II piętrze w
pomieszczeniu 2/07, wykonanie: w korytarzach poszczególnych kondygnacji, aneksach kuchennych,
pomieszczeniach WC - sufitów podwieszanych, roboty malarskie, roboty posadzkarskie, z wyłączeniem klatki
schodowej wykonanie izolacji akustycznej, termoizolacji, wylewek, ułożenie płytek ceramicznych
(pomieszczenia typu gospodarczego, wc, aneksy kuchenne, magazyny, korytarze itp.); na I piętrze
pomieszczenia muzyków wykładzina PCV homogeniczna typu tarkett; pozostałe pomieszczenia posadzka
drewniana – klasa ścieralności jak dla obiektów użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach 2/06, 2/05,
2/04 (203, 203a, 204) – parkiet dębowy, na parterze klatki schodowej K12, K13 Inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej Zamawiający nie przewiduje (w ramach wykonania przedmiotowego Zadania)
wykonania renowacji oryginalnej posadzki. W czasie robót Zamawiający będzie żądał jej starannego
zabezpieczenia, aby jej stan techniczny po zakończeniu prac remontowych nie uległ pogorszeniu. Posadzka
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
4 z 20 2017-01-30 23:42
nieoryginalna w pozostałej części korytarza parteru – przewidziana do remontu, zgodnie z pozostałymi
postanowieniami PFU, renowacja stolarki drzwiowej: zewnętrznej – drzwi wejściowe od strony ul. Juliusza
Słowackiego w Wałbrzychu (zastosowanie materiałów doświetlających korytarz do uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytków), drugie drzwi wewnątrz korytarza K13, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej: od
strony wewnętrznego dziedzińca, wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych w części korytarza K12 – stolarka
drewniana, wymiana stolarki w częściach korytarzowych: wejście na I piętro – stolarka drewniana, wejście na
II piętro – stolarka drewniana obecnie wbudowana na III piętrze, poddana renowacji zgodnie z zaleceniem
Konserwatora Zabytków, stolarka drzwiowa na III i IV kondygnację – wg propozycji Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza stolarkę aluminiową, przeszkloną, wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń wc, kuchni, pom.
socjalnych jak również do pomieszczeń 201 a, 207, 208, 209 a, 311a, - stolarka drewniana, wyglądem
nawiązująca do istniejącej stolarki zabytkowej, wymiana stolarki drzwiowej z wyłączeniem pomieszczeń, dla
których przepisy stawiają inne wymogi, na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem
antypanicznym, wykonanie nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych,
pomieszczeniach socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych zastosowanie płytek
ceramicznych, nadanie pom. 3/04 (303) funkcji archiwum ze spełnieniem wszelkich wymagań dla tego rodzaju
pomieszczeń, wykonanie stropu pod pomieszczeniem „trójkątnym” na IV piętrze, wydzielenie tego
pomieszczenia ścianami działowymi, wykonanie niezależnego wejścia z klatki schodowej oraz z obecnego
strychu IV piętra, wyprowadzenie wentylacji z serwerowni, prace remontowe w obrębie klatek schodowych:
remont tynków, osuszenie, uzupełnienie tynków, w obrębie korozji biologicznej pokrycie preparatem
grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, czyszczenie tynków, gruntowanie,
malowanie, wymiana i naprawa elementów stropu drewnianego, wzmocnienie powierzchni sufitu stropu
drewnianego systemowym rusztem aluminiowym z płytami g-k, wymiana okładzin schodów i spoczników klatki
schodowej, aranżacja klatki schodowej na styl bogatej secesyjnej kamienicy mieszczańskiej (odpowiedni dobór
płytek schodowych, sztukaterii, itp.), renowacja balustrad klatek schodowych (decyzja Konserwatora
Zabytków), w obrębie dachu papowego nad łącznikiem: drobne prace remontowe wynikające z konieczności
wykonania głównego zakresu robot budowlanych obiektu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 – dach papowy
wyremontowany w roku 2015/2016 r., drobne prace naprawcze w obrębie dachu ceramicznego wraz z
montażem obróbek blacharskich, wynikające z adaptacji strychu i likwidacji miejscowej nieszczelności, wymiana
stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów (również w łączniku), odtworzenie na elewacji od strony
dziedzińca wewnętrznego okna na III piętrze; Zamawiający podaje szacunkową ilość okien do wymiany – od
frontu kamienicy: 28 sztuk podlegających zaleceniom konserwatorskim (w tym cztery małe w formie
świetlików) oraz od zaplecza kamienicy: 3 sztuki PCV na łączniku, 3 sztuki korytarzowe podlegające zaleceniom
konserwatorskim, 7 sztuk PCV dużych oraz 3 sztuki PCV małe (z magazynów), naprawa i wymiana
uszkodzonych fragmentów okapników okiennych, dla murów ogniowych wykończonych cegłą: skucie luźnych
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
5 z 20 2017-01-30 23:42
spoin, uszkodzonych przemieszczonych elementów ceglanych, w obrębie korozji biologicznej pokrycie
preparatem grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, uzupełnienie ubytków
ceglanych z elementów z demontażu lub wzorowanych na elementach oryginalnych, oczyszczenie, malowanie,
ponowny montaż krat okiennych, montaż nowych kratek wentylacyjnych, rynien i rur spustowych, prace
adaptacyjne poddasza czwartego piętra na pomieszczenia zaplecza socjalnego (roboty ogólnobudowlane w tym
ocieplenie poddasza, wydzielenie pomieszczeń, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, prace posadzkarskie,
instalowanie ścianek działowych, pokrywanie podłóg i ścian, kładzenie płytek, kładzenie podłóg, roboty
malarskie, wykończeniowe, itp.); przewiduje się utworzenie co najmniej pięciu pomieszczeń socjalnych,
jednego pomieszczenia ogólnodostępnego, ogólnodostępnych sanitariatów (wc, łazienka – damska i męska – w
łazienkach zastosować prysznice z odwodnieniem liniowym), ogólnodostępnego aneksu kuchennego. W zakres
pomieszczeń poddasza wchodzą pomieszczenia wskazane w Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej
obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – pom. 401 oraz część zakreślona, jako poza zakresem
opracowania – powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego około 60 m2, montaż żaluzji w każdym z
pomieszczeń pracowniczych, montaż mebli maskujących na piecach co, w aneksach kuchennych montaż
wyposażenia meblowego do zabudowy oraz podstawowych urządzeń AGD, zgodnie z zapisami PFU. Prace
instalacyjne: instalacja wody zimnej, w tym przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji (piony wymienione
na PCV w 2016 r. i podejść) na instalację z tworzyw sztucznych (PP lub inne), wymiana instalacji rozdzielczej
zlokalizowanej w piwnicy wraz z niezbędną armaturą odcinającą i regulacyjną, wymiana armatury sanitarnej ,
montaż na istniejących podłączeniach z sieci zewnętrznej niezbędnej armatury, zabezpieczającej przed
wtórnym zanieczyszczeniem sieci wodociągowej, bez wymiany zestawów wodomierzowych na nowe poza
sytuacją gdy wymusi to konieczność przystosowania dla przewidzianej rozbudowy instalacji wody użytkowej w
budynku, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w
zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, montaż niezbędnej armatury zapewniającej utrzymanie
wymaganych parametrów w instalacji hydrantowej, tj. przed spadkiem ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej,
instalacja kanalizacji sanitarnej, w tym: wymiana i przebudowa istniejącej instalacji (pionów i podejść), należy
zastosować przewody z tworzyw sztucznych (PP lub PVC), instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, w tym
rozbudowa sieci istniejącej wg wytycznych zawartych w ekspertyzie technicznej przeciwpożarowej, instalacja
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub wywiewnej, w następującym zakresie: montaż wentylacji
ogólnej nawiewno - wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych, oraz części komunikacyjnej,
montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i
instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i
magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi
wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu
wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
6 z 20 2017-01-30 23:42
oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, należy stosować klapy
przeciwpożarowe lub obudowę, montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów
regulacyjnych; dla pomieszczenia archiwum zakładowego przewiduje się nawilżanie za pomocą niezależnej
maszyny, której zakup i montaż leży po stronie Zamawiającego, instalacja centralnego ogrzewania, w tym
wymiana i rozbudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania na instalację z rur miedzianych łączonych w
systemie zaciskowym, przeznaczonym dla instalacji grzewczych, demontaż istniejących grzejników oraz montaż
nowych grzejników stalowych płytowych, montaż armatury regulacyjnej i odcinającej na pionach, montaż
armatury odpowietrzającej na pionach i grzejnikach, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji
przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami: Zamawiający zaleca
zachowanie istniejących pieców co gazowych na I, II i III piętrze oraz zakup (montaż) pieca na poddaszu,
instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa w wymaganym zakresie, instalacje
elektroenergetyczne wewnętrzne - remont, w tym oświetlenie ogólne, oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne,
instalacja gniazd 230V w całym obiekcie oraz dodatkowo 380V w jednym z pomieszczeń piwnicznych, instalacja
zasilania wentylacji, połączenia wyrównawcze, ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ nowe
(wykonane przez Zamawiającego) należy wykorzystać, doprowadzenie zasilania do iluminacji elewacji
frontowej, w części pod balkonem i przy wejściu od frontu, odtworzenie i rozbudowa instalacji teletechnicznych
i niskoprądowych,w tym monitoringu (CCTV: wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV i kontroli dostępu
należy zrealizować w całym obiekcie, dodatkowo należy przewidzieć instalację monitoringu – jedną kamerę
dodatkowo w strefie wejścia do budynku od strony ul. Juliusza Słowackiego 4, jedną kamerę na zewnątrz od
strony dziedzińca), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, kontroli dostępu (wymagane: montaż
wideofonów połączonych z sekretariatem i portiernią na I piętrze obiektu, w zakresie kontroli dostępu,
automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), rozbudowa wyżej wymienionych instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych o nowoprojektowane pomieszczenia na poddaszu
remontowanego budynku oraz istniejące pomieszczenia piwniczne i pomieszczenie magazynowe zlokalizowane
na parterze, wyposażenie drzwi wejściowych od strony klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach w zamki
cyfrowe, wyposażenie drzwi wejściowych do obiektu w czytniki kodów dostępu dla około 100 użytkowników od
strony ul. Juliusza Słowackiego i 30 użytkowników od strony wewnętrznego dziedzińca. jak również uzyskanie
w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach
niniejszego zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 45453000-7, 45300000-0, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości za mówienia) :
Wartość bez VAT:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
7 z 20 2017-01-30 23:42
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 10. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do 20 % zamówienia podstawowego)
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia (w zakresie
zbieżnym z kodami CPV zamówienia podstawowego)
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/11/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę w wysokości minimum 1 500 000 zł. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: • wykonanie w
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
8 z 20 2017-01-30 23:42
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających
na:  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty
budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 1
800 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej
wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto
polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do
ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):  usługi polegającej
na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub remont budynku użyteczności
publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w zakresie której projektowane były
łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i
wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót projektowanych
co najmniej 1 800 000 PLN brutto;  2 (dwóch) wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto
polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do
ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych. • Oraz dysponują lub będą dysponować:  do pełnienia funkcji projektanta
wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w
branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych
dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego
do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762),
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
9 z 20 2017-01-30 23:42
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz.
1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)),
dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały
wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 1 800 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była
zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba)
posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który
pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej
dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót
budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w
trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014
poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika
budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych
do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum
1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Kontraktu z funkcją Kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
10 z 20 2017-01-30 23:42
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej
wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku poleganiu na zasobach innych
podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
11 z 20 2017-01-30 23:42
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy, Wykonawca wykaże: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch
należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających na:  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i
wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto, polegającej na remoncie,
przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru
zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  1 (jednej)
wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości
robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu
użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej
prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie):  usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
12 z 20 2017-01-30 23:42
remont budynku użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w
zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje
elektryczne, instalacje sanitarne i wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe,
o wartości robót projektowanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto;  2 (dwóch) wykonanych zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1
800 000 PLN brutto polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności
publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. • Oraz dysponują lub będą dysponować:  do
pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne
uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej
dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r.
poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz.
1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)),
dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały
wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 1 800 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była
zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba)
posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który
pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej
dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót
budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w
trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014
poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
13 z 20 2017-01-30 23:42
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika
budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych
do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum
1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 2)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 2.3) niniejszego
rozdziału. 4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3) niniejszego rozdziału, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
14 z 20 2017-01-30 23:42
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 30
000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r., nr 42, poz. 275 ze zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, di alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
15 z 20 2017-01-30 23:42
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
16 z 20 2017-01-30 23:42
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin 10
Okres gwarancji 15
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
17 z 20 2017-01-30 23:42
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
18 z 20 2017-01-30 23:42
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy oraz określenie warunków tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy
w szczególności aneksów, określa § 17 wzoru umowy. 3. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem
wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: a) zmiana zakresu robót wykonywanych
przez podwykonawców, o których mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy, w ramach robót objętych przedmiotem
zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1. b) zmiana terminu realizacji umowy, zgodnie z zapisami §3 ust. 3 , c)
zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), d) aktualizacji rozwiązań
projektowych z uwagi na postęp technologiczny, e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, f)
okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy min. warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, g) kolizje z sieciami infrastruktury, h) konieczność skoordynowania robót
budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, i) usprawnienia
wpływające na przyszłe użytkowanie obiektu, j) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie
podpisania umowy, wywołujących potrzebne zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w
szczególności zmiana ustawowej stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=052e52db-1592-4744-86c5...
19 z 20 2017-01-30 23:42
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.