Powrot do strony filharmonii

UCHWAŁA NR XXIV / 569 / 12

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2012 roku

 

w sprawie nadania Statutu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

Nadaje się Statut Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała nr LII/727/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie nadania Statutu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Pokój

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXIV / 569 / 12

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 27 czerwca 2012 r.

 

 

STATUT

FILHARMONII SUDECKIEJ

W WAŁBRZYCHU

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Filharmonia Sudecka, zwana dalej „Filharmonią”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „Ustawą”;

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

 3. niniejszego statutu.

 

§ 2.

 1. Siedzibą Filharmonii jest miasto Wałbrzych.

 2. Filharmonia prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Filharmonia jest instytucją artystyczną w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy.

 

§ 3.

 1. Organizatorem Filharmonii jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

 2. Filharmonia posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 3. Nadzór nad Filharmonią sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Rozdział 2

Cel i zakres działalności

 

§ 4.

 1. Do zakresu działalności Filharmonii należy współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez organizowanie:

  1) koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali;

  2) konkursów i festiwali;

  3) koncertów i audycji szkolnych;

  4) dokonywanie nagrań radiowych, telewizyjnych, płytowych i audiowizualnych;

  5) reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.

 2. Filharmonia może podejmować inne formy działalności artystycznej, mające na celu upowszechnianie kultury muzycznej. * patrz „rozstrzygnięcie nadzorcze”

 3. Filharmonia prowadzi działalność edukacyjną, współpracując w szczególności ze szkołami i społecznym ruchem kulturalnym.

 4. Filharmonia może prowadzić działalność impresaryjną, zgodną z profilem artystycznym, a także udostępniać scenę do prezentacji teatralnych i estradowych innych instytucji kultury i zespołów, w celu poszerzenia oferty repertuarowej.

 5. Filharmonia może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową. * patrz „rozstrzygnięcie nadzorcze”

 

 

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie

 

§ 5.

 1. Filharmonią zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 2. Dyrektor zarządza Filharmonią przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.

 3. Rolę Dyrektora Artystycznego pełni Dyrektor, bądź Zastępca Dyrektora.

 

§ 6.

 1. Dyrektor organizuje pracę Filharmonii, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Filharmonii.

 2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem;

2) tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 4

statutu oraz regulaminie organizacyjnym;

3) ustalanie rocznego planu finansowego Filharmonii.

 

§ 7.

Organizację wewnętrzną Filharmonii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz działających w Filharmonii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

 

§ 8.

Dyrektor może powołać organ doradczy Filharmonii. Tryb działalności organu doradczego Filharmonii określa jego regulamin organizacyjny, nadawany zarządzeniem Dyrektora.

 

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

 

§ 9.

 1. Filharmonia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Filharmonii, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

 2. Filharmonia działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją organizatora i innymi przychodami.

 3. Źródłami finansowania Filharmonii są:

  1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

  2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

  3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

  4) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;

  5) inne dozwolone prawem.

 4. Filharmonia prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

 5. Filharmonia sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

 6. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 7. W przypadku badania sprawozdania finansowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 10.

Filharmonia może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

 

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

 

§ 11.

 1. Likwidacja Filharmonii może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

 2. Statut Filharmonii nadany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 3. Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.

 

 

 

 

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Dolnośląskiego

Jerzy Pokój

 

 

 

 

Wrocław, dnia 31 lipca 2012 r.

Wojewoda Dolnośląski

NK-N3.4131.352.2012.DC

 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z poźn. zm.) stwierdzam nieważność § 4 ust. 2, ust. 5 załącznika do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Nr XXIV/569/12 w sprawie nadania Statutu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

UWAGA: Uzasadnienie do wglądu w siedzibie instytucji kultury lub w procedurze udzielenia informacji publicznej na wniosek (patrz: dostęp do informacji publicznej nie ujawnionej w BIP).

 

 

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.