Powrot do strony filharmonii

INSTRUMENTY 2016 - PRZETARG

-------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

SIWZ 

dodano w dniu 30 maja 2016 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (30.05.2016)

MODYFIKACJA SIWZ (30.05.2016)

PROTOKÓŁ  Z  OTWARCIA  OFERT  (07.06.2016)

WYBÓR OFERTY - CZĘŚĆ III (20.06.2016)

WYBÓR OFERTY - CZĘŚĆ VI (24.06.2016)

 WYBÓR OFERTY - CZĘŚĆ I (20.06.2016)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/375


Wałbrzych: DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU

Numer ogłoszenia: 128160 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka , ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, faks 074 8423289.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.filharmonia-sudecka.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Dostawa dotyczy wyłącznie nowych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i profesjonalnych instrumentów muzycznych, a także wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów, które powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować do siedziby Zamawiającego - Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4 - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla instrumentów muzycznych opisanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej minimalnego okresu gwarancji podanego w tymże Załączniku, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 5. Dla pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 - miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie niższej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany na nowy. 7. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta punktach serwisowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania dwóch bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych w siedzibie zamawiającego: pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania, a drugi przed upływem końca okresu gwarancji. 9. Ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił przedstawicielom Zamawiającego przetestowanie tego samego rodzaju instrumentu. Proces testowania dokonywany będzie przez maksymalnie trzech przedstawicieli Zamawiającego. Z procesu oceny zostanie sporządzony protokół. 10. Wszelkie koszty związane z badaniem danego instrumentu muzycznego przez przedstawicieli Zamawiającego tj.: koszty dojazdu maksymalnie dwóch przedstawicieli Zamawiającego do miejsca gdzie zostanie mu udostępniony dany instrument lub koszty transportu instrumentu do siedziby Zamawiającego, w celu jego przetestowania ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i jakości dźwięku dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. 12. W przypadku Części 6 zamówienia (skrzynie transportowe) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić próbki materiałów z jakich ostatecznie wykonane będą skrzynie - fragment sklejki, okucie, zamek, kółko, materiał wyścielający wnętrze. Te elementy oceniane będą przez komisję pod względem trwałości, estetyki i rodzaju użytych materiałów, w ramach kryterium jakość, a z ich oceny sporządzony zostanie protokół. Dostarczone próbki podlegać będą zwrotowi po zakończeniu procedury wyłaniania Wykonawcy, z wyjątkiem próbek złożonych przez firmę zwycięską, w celu do porównania ich z dostarczonym przedmiotem zamówienia. 13. Warunki finansowe rozliczeń: 1) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 3) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 14. Zamawiający podzielił zamówienie na części, w każdej z nich wybór oferty najkorzystniejszej będzie następował odrębnie. Na każdą część zamówienia będzie zawarta odrębna umowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie spośród następujących części: 1) CZĘŚĆ 1 HARFA KONCERTOWA - harfa pedałowa LYON & HEALY model STYLE 23 lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 2) CZĘŚĆ 2 PIANINO CYFROWE - KAWAI model MP10 lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 3) CZĘŚĆ 3 WALTORNIA POTRÓJNA - E. SCHMID waltornia potrójna voll.F/B/high f lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 4) CZĘŚĆ 4 PUZON TENOROWY z kwartwentylem THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 5) CZĘŚĆ 5 PUZON BASOWY z dwoma wentylami THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 6) CZĘŚĆ 6 SKRZYNIE TRANSPORTOWE o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach. 15. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach wykonawczo-funkcjonalnych oraz techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 16. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich wykonawczo-funkcjonalnych oraz techniczno-użytkowych równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, który na dowód równoważności musi przedłożyć dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu muzycznego (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów) z parametrami określonymi w SIWZ. Złożenie tego typu dokumentów jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu danego instrumentu muzycznego (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów). Za równoważne pod względem: 1) Techniczno-użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty muzyczne (w tym: wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów), które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i elementy do tych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawczo-funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty, które umożliwią na etapie eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych. W przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego wyboru instrumentu muzycznego lub weryfikacji dotyczącej równoważności jakościowej, będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące elementy: - barwa dźwięku we wszystkich rejestrach instrumentu, - wyrównanie intonacji w pełnym zakresie brzmienia instrumentu, - wyrównanie dźwięku w pełnym zakresie instrumentu, - precyzja wykonania, działania i dokładności mechaniki instrumentu. 17. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz zapisy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP, w zakresie ilości dostarczanych instrumentów muzycznych, zgodnych z przedstawioną w niniejszym SIWZ specyfikacją, a także w zakresie wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów do tych instrumentów oraz skrzyń transportowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował: a) dla Części 1 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - harfy koncertowej - o wartości nie mniejszej niż 96.000 PLN netto. b) dla Części 2 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - pianina cyfrowego - o wartości nie mniejszej niż 5.000 PLN netto. c) dla Części 3 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - waltorni potrójnej - o wartości nie mniejszej niż 46.000 PLN netto. d) dla Części 4 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - puzonu tenorowego - o wartości nie mniejszej niż 16.000 PLN netto. e) dla Części 5 - co najmniej 1 dostawę instrumentu muzycznego - puzonu basowego - o wartości nie mniejszej niż 22.000 PLN netto. f) dla Części 6 - co najmniej 1 dostawę - skrzyń transportowych - o wartości nie mniejszej niż 7.000 PLN netto. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien przedstawić wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w niniejszym punkcie. Poprzez główne dostawy należy rozumieć co najmniej jedną dostawę danego instrumentu muzycznego dla każdej części zamówienia, zgodnie z lit. od a) do f) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ); Jako dokument potwierdzający należyte wykonanie dostaw wykazanych w wykazie Wykonawca powinien przedstawić: - Poświadczenie, - Inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 2. Wystąpienie siły wyższej. 3. Zmiana terminu wykonania dostawy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań. 4. Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadań.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/375
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: HARFA KONCERTOWA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: HARFA KONCERTOWA - harfa pedałowa LYON & HEALY model STYLE 23 lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Jakość - 40
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PIANINO CYFROWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PIANINO CYFROWE - KAWAI model MP10 lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 80
  • 2. Jakość - 10
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: WALTORNIA POTRÓJNA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WALTORNIA POTRÓJNA - E. SCHMID waltornia potrójna voll.F/B/high f lub równoważna o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Jakość - 40
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PUZON TENOROWY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PUZON TENOROWY z kwartwentylem THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Jakość - 40
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PUZON BASOWY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PUZON BASOWY z dwoma wentylami THROJA lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 50
  • 2. Jakość - 40
  • 3. Długość gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: SKRZYNIE TRANSPORTOWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SKRZYNIE TRANSPORTOWE o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość - 20
  • 3. Długość gwarancji - 20

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.