Powrot do strony filharmonii

Przytoczony poniżej Regulamin Organizacyjny Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5711/IV/14 z dnia 21 maja 2014 roku oraz wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Filharmonii Sudeckiej nr 05/2014 z dnia 02 czerwca 2014 roku.REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, zwany dalej „Regulaminem", określa organizację wewnętrzną oraz zasady zarządzania instytucją.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • organizatorze – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Dolnośląskiego,
 • Filharmonii - należy przez to rozumieć Filharmonię Sudecką w Wałbrzychu,
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (załącznik do uchwały nr XXIV/569/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z  dnia 27 czerwca 2012 r.),
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ II

Zasady kierowania Filharmonią i kompetencje kierownictwa

 

§ 2

 

 1. Filharmonią kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor kieruje Filharmonią przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników i jednocześnie kieruje pracą podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych.
 4. Dyrektor może powołać organ doradczy Filharmonii.
 5. Tryb i zasady działania organu doradczego określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora w drodze zarządzenia.

 

§ 3

W czasie nieobecności Dyrektora jego funkcję pełni Zastępca Dyrektora, a w przypadku  ich nieobecności Główny Księgowy lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora inny pracownik Filharmonii.

 

§ 4

 

Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz Główny Księgowy uczestniczą w kierowaniu pracą Filharmonii według podziału kompetencji – merytorycznie kierują pracą podległych im pionów.

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Filharmonii

 

§ 5

 1.      W skład systemu organizacyjnego Filharmonii wchodzą:

D                     - Dyrektor

DD                  - Dyrygent

DOS                - Orkiestra Symfoniczna

DPK               - Dział Programowo – Koncertowy

SBHP             - Specjalista ds. BHP

SPP                - Specjalista ds.p.poż

DZ                  - Zastępca Dyrektora

GK                 - Główny Księgowy

DFK               - Dział Finansowo – Księgowy

DK                 - Dział Kadr   

DTG               - Dział Techniczno – Gospodarczy

DMiPŚP          - Dział Marketingu i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

SPŚ                 - Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych 

AZ                  - Archiwum Zakładowe

 

2.     Do stanowisk zarządzających w Filharmonii należą:

 • Dyrektor,
 • Zastępca Dyrektora,
 • Główny Księgowy,
 

3.     Do stanowisk kierowniczych w Filharmonii należą:

 • Kierownik Działu Programowo – Koncertowego,
 • Kierownik Działu Marketingu i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • Kierownik Działu Finansowo – Księgowego (zastępca głównego księgowego),
 • Kierownik Działu Kadr,
 • Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego,
 • Kierownik Orkiestry.

 

4. Szczegółowy schemat organizacyjny Filharmonii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

 

UWAGA:  pełny tekst regulaminu organizacyjnego do pobrania

w formie załącznika doc regulamin_organizacyjny_21.05.2014 

 

 

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.