Powrot do strony filharmonii

Wałbrzych, dnia 05 kwietnia 2017 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Modernizacja obiektów Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu". Ogłoszenie postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 05 kwietnia 2017 roku, pod numerem 58694-2017. Ogłoszenie postępowania, SIWZ, wszelkie inne dokumenty projektowe postepowania udostepnione zostały na stronie internetowej Zamawiajacego www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/430, od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP. W dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP zostało ono rownież umieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Prace projektowe - remontowe - wyposażeniowe - montażowe, objęte niniejszym postępowaniem, dotyczą wszystkich obiektów użytkowanych przez instytucję kultury, znajdujących się w Wałbrzychu, w lokalizacjach: ul. Słowackiego 4, ul. Słowackiego 4a, ul. Dmowskiego 1, Sala Koncertowa (między ul. Słowackiego a Dmowskiego). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na tej podstawie robót opisanych szczegółowo w SIWZ i załłącznikach. Zamawiający przewiduje realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przewidywane do wykonania prace są niezbędne dla osiągnięcia podstawowego celu projektu - zapewnienia komfortu odbioru muzyki przez publiczność, komfortu pracy muzyków oraz osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Planowane do wykonania prace remontowe wynikają ze stanu obiektów oraz założeń funkcjonalnych jakie mają pełnić.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 Euro, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana ze środków unijnych - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 / 2020 - oraz ze środków pochodzących z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

DOKUMENTY  POSTĘPOWANIA  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW:

 1. Treść ogłoszenia w BZP - Biuletynie Zamowień Publicznych. 
 2. SIWZ edytowalny
 3. SIWZ pdf
 4. PFU
 5. WZÓR UMOWY
 6. INWENTARYZACJA  BUDOWLANA
 7. WYTYCZNE AKUSTYCZNE, WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE NA POTRZEBY PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO - OPISY I RYSUNKI
 8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 - opublikowano w dniu 24.04.2017 roku
 9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - opublikowano w dniu 08.05.2017 roku
 10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - opublikowano w dniu 08.05.2017 roku

 

Poniżej zamieszczono:

TEKST  OGŁOSZENIA  NUMER  58694-2017  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:

Ogłoszenie nr 58694 - 2017 z dnia 2017-04-05 r.

Wałbrzych: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ

FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu

 
   


„MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul. Słowackiego  4, 58300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo Polska, tel. 748 423 287, e-mail m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.

Adres strony internetowej (URL): www.filharmonia-sudecka.pl

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/430

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/430

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII SUDECKIEJ

W WAŁBRZYCHU”

Numer referencyjny: ZP-3/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Predmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ

FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” dla obiektów zlokalizowanych w Wałbrzychu: przy ul. Juliusza

Słowackiego 4 (całość), przy ul. Juliusza Słowackiego 4a (część w obrębie: parteru), przy ul. Dmowskiego 1 (część w obrębie: piwnicy, parteru i pierwszego piętra), dla budynku Sali koncertowej (całość) – zlokalizowanej między ulicami Juliusza Słowackiego i Dmowskiego w Wałbrzychu, dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych związanych z modernizacją obiektów (całych lub ich części) stanowiących siedzibę Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (tryb „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”). W części dotyczącej prac projektowych w ramach Zadania: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW SALI KONCERTOWEJ

FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU” obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (Załącznik nr 3 do SIZW) oraz Inwentaryzacji architektonicznobudowlanej obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzych (Załącznik nr 4 do SIWZ) udostępnionej przez Zamawiającego, wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pozyskanie wymaganych dla realizacji robót budowlanych decyzji, warunków i uzgodnień, w szczególności: sporządzenie koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej wraz z wyposażeniem, wykonanie projektu wnętrz wraz z kolorystyką, wykonanie inwentaryzacji instalacyjnej, wykonanie orzeczenia o stanie technicznym w niezbędnym zakresie, sporządzenie ekspertyzy kominiarskiej w niezbędnym zakresie, sporządzenie ekspertyzy pożarowej wraz z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących przepisów w zakresie ochrony pożarowej, wykonanie projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2015r., poz. 1554), z uwzględnieniem branż: ochrona przeciwdźwiękowa, akustyka wnętrz oraz technologia estradowa, w szczególności z uwzględnieniem wytycznych od tych branż, uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz pozwalających następnie przeprowadzić pełen proces inwestycyjny, opracowanie bilansów zapotrzebowania mediów oraz wystąpienia i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczących warunków przyłączenia od gestorów właściwych sieci, mapy do celów projektowych,wykonanie wszystkich opracowań projektowych z uwzględnieniem wszystkich wytycznych i zapisów zamieszczonych w projekcie akustyki i technologii estradowej ze względu na charakter obiektu (filharmonia), opracowanie programu konserwatorskiego na potrzeby przewidzianego zakresu renowacji stolarki drzwiowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę, wykonanie branżowych projektów wykonawczych z uwzględnieniem w projektach wielobranżowych branż: ochrona przeciwdźwiękowa i akustyka wnętrz, wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wykonanie projektów organizacji i zabezpieczenia zastępczego ruchu drogowego, wykonanie opracowania zawierającego informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych, wykonanie wszelkich innych projektów specjalistycznych, o ile będą niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, opracowanie na bieżąco koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia rysunków warsztatowych, wykonanie wszelkich niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego działań i opracowań wymaganych przepisami prawa i wymogami administracyjnymi, sporządzenie preliminarza rocznych kosztów utrzymania wybudowanego obiektu (ogrzewanie, energia elektryczna itp.), wykonanie instrukcji bhp użytkowania budynku użyteczności publicznej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanych w ramach umowy robót budowlanych w okresie ich realizacji. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 1 WIELOBRYŁOWY BUDYNEK SALI KONCERTOWEJ prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, w tym demontaż pieca gazowego w kotłowni w piwnicy, w zależności od stanu technicznego rozbiórka istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), rozebranie ścianek działowych - zmiana podziału pomieszczeń, demontaż sufitów podwieszonych, w tym także sufitu Sali koncertowej, demontaż stałego wyposażenia Sali koncertowej (fotele należy zdemontować, składować, ponownie zamontować), istniejącej sceny, demontaż stolarki drzwiowej, demontaż stolarki okiennej ( w tym obecnej kotłowni), demontaż okładzin ściennych, w tym ceramicznych i drewnianych, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, demontaż krat, istniejących okładzin, obróbek na elewacji zewnętrznej, obróbek z blachy, kratek wentylacyjnych, rynien rur spustowych, demontaż istniejących zadaszeń nad wejściami, demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i papy na lepiku w celu docieplenia stropodachów, demontaż posadzki w Sali koncertowej i pozostałe demontaże i rozbiórki poprzedzające podpiwniczenie w obrębie proscenium, rozbiórka stropu w pomieszczeniu istniejącego warsztatu mechanicznego w celu utworzenia komunikacji pionowej między magazynem instrumentów w piwnicy oraz frontem estrady sali koncertowej, a także komunikacji do pomieszczeń technicznych projektowanych w przestrzeni nad estradą (kotłownia gazowa, wentylatornia, amplifikatornia, tyrystorownia), demontaż filarów w obrębie proscenium, w skali i zakresie na jakie pozwoli konstrukcja dachu, rozbiórka ściany na tyłach estrady w Sali koncertowej (wydzielającą obecnie część magazynową), rozbiórka istniejącej strefy wejściowej do filharmonii (wiatrołap); zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, montaż mobilnych ścian (sala wielofunkcyjna), remont tynków wewnętrznych, roboty malarskie (należy stosować farby o 1 lub 2 klasie odporności na ścieranie), roboty posadzkarskie, w tym wykonanie izolacji termicznej, akustycznej, wykonanie wylewek, ułożenie płytek ceramicznych, terakoty, płyt kamiennych, itp., roboty posadzkarskie, w Sali koncertowej: wykonanie nowej posadzki o wysokim standardzie estetycznym z materiałów spełniających wymagania dla pomieszczeń tego rodzaju zgodnie z wytycznymi akustycznymi i technologicznymi, stworzenie balkonu w Sali koncertowej wraz z klatką schodową (K3), wykonanie koniecznych prac konstrukcyjnych w obrębie istniejących lub nowych elementów konstrukcyjnych obiektu typu fundamenty, słupy, ściany konstrukcyjne, pokrycie dachowe a wynikających z przebudowy Sali koncertowej i pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych z nią związanych, wymiana akustycznych okładzin ściennych na widowni i estradzie, podłogowych na widowni Sali koncertowej, wykończenie balkonu, stworzenie nowego sufitu akustycznego (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki), stworzenie pomostów technicznych nad sufitem akustycznym umożliwiających swobodne serwisowanie opraw oświetleniowych oraz wszystkich elementów górnej mechaniki estradowej, stworzenie konstrukcji umożliwiających montaż elementów górnej mechaniki estradowej, stworzenie nowej konstrukcji estrady wraz z wykonaniem nowej podłogi estradowej, remont i podpiwniczenie proscenium, stworzenie części magazynowej na instrumenty muzyczne z wykorzystaniem pomieszczeń w piwnicy (likwidacja istniejącej kotłowni gazowej), wykonanie kompletnych instalacji wentylacji i klimatyzacji w części magazynowej pod proscenium (wymagania w zakresie temperatury i odpowiedniej wilgotności takie same jak dla przestrzeni estrady tj. temperatura 20 st C z odchyłkami +/- 10%, wilgotność na poziomie 50% wilgotności z odchyłkami +/- 20%), dostawa i montaż zapadni fortepianowej, w adaptowanych i nowoprojektowanych pomieszczeniach piwnicy wykonanie nowych posadzek na gruncie, wykonanie konstrukcji posadowienia dla urządzeń, na ścianach piwnicznych po osuszeniu zastosować tynk przeciwwilgociowy, zabezpieczyć tynki antygrzybicznie (dla prawidłowego doboru środka wykonać konsultacje mykologiczne w tym zakresie) oraz wykonać malowanie ścian, utworzenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej (ZMIANA WZGLĘDEM CZĘŚĆI RYSUNKOWEJ – POM. 0/05, POMIESZCZENIE 0/05 BĘDZIE PEŁNIŁO FUNKCJĘ KABINY REŻYSERA DZWIĘKU, nie jak przewiduje część rysunkowa rozdzielni elektrycznej), wyposażenie Sali Koncertowej w niezbędną mechanikę górną: opuszczane elektrycznie sztankiety do podwieszenia urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych lub kotar, banery akustyczne, mechanizm dla horyzontu akustycznego; wszystkie ruchome urządzenia mechaniczne sterowane z estrady, utworzenie dwóch nowych zespołów sanitarnych w tym WC dla niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka wewnętrzna drewniana, z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, wykonanie nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych, pomieszczeniach socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych zastosowanie płytek ceramicznych, wykonanie nowych sufitów podwieszanych, remont szatni wraz z wykonaniem nowego umeblowania strefy szatniowej (m.in.: lada, system wieszaków, lustra), dostosowanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z balustradą do nowego wnętrza modernizowanych budynków Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w tym okładzin, balustrad), do decyzji Projektanta i Zamawiającego renowacja naściennych okładzin granitowych w szatni, dostosowanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z balustradą do nowego wnętrza modernizowanych budynków Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (w tym okładzin, balustrad), adaptacja pomieszczeń: sali konsumpcyjnej, przygotowalni potraw, zmywalni na salę wielofunkcyjną pn.„Kino za rogiem”, wydzielenie sali ścianą akustyczną, mobilną powalającą na otwarcie tej przestrzeni i włączenie jej do holu, dostawa i montaż do sali koncertów kameralnych urządzeń multimedialnych: ekranu, rzutnika, nagłośnienia z osprzętem zgodnie z wytycznymi technologicznymi, przebudowa obecnych pomieszczeń dla techników i biblioteki na dział marketingu (wydzielony częściowo od komunikacji ścianą szklana) z zapleczem, nadbudowa w części niższego dachu nad sceną w celu uzyskania przestrzeni na lokalizację kotłownii, wentylatornii, amplifikatornii, tyrystorownii, utworzenie komunikacji pionowej między magazynem instrumentów w piwnicy oraz frontem estrady sali koncertowej, a także komunikacji do pomieszczeń technicznych projektowanych w przestrzeni nad estradą (kotłownia gazowa, wentylatornia, amplifikatornia, tyrystorownia), w obrębie prac elewacyjnych wymiana stolarki okiennej na nową, przebudowa strefy wejściowej (od strony dziedzińca) do budynków Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej, docieplenie ścian fundamentowych, wykucie spoin i uszkodzonych elementów ogniomurów, skucie luźnych i odspojonych tynków, oczyszczenie powierzchni, wykonanie ocieplenia (styropian) elewacji i nowych tynków, wykonanie cokołu z płyt kamiennych od strony wejścia do budynków Sali koncertowej, montaż nowych kratek wentylacyjnych, montaż nowych obróbek blacharskich, okapników z blachy tytanowo-cynkowej, malowanie elewacji, zabezpieczenie hydrofobowe elementów kamiennych, wykucie spoin, uszkodzonych elementów kominów, skucie luźnych i odspojonych tynków kominów, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie tynków, ewentualny montaż świetlików dachowych na połaci dachu pokrytej papą – nad pomieszczeniami docelowo: działu marketingu, części korytarzowej, remont dachów papowych (ewentualne wzmocnienia konstrukcji dachu nad salą koncertową), w tym ocieplenie stropodachów i wykonanie nowego pokrycia z papy, wymiana instalacji odprowadzenia wód opadowych, wymiana obróbek blacharskich, wzmocnienie stropodachu, wymiana zakrytych elementów drewnianych stropodachów będących w złym stanie technicznym na nowe), zabezpieczenie stropów do odporności pożarowej zgodnej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, prace wykończeniowe (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki), wyposażenie – zgodnie z wytycznymi technologicznymi i akustycznymi (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego PFU), dodatkowo: system zawieszeń dla około 15 ekspozycji naściennych formatu B1, z dodatkowym oświetleniem (dla całej części korytarzowej parteru Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu). Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanych systemów i urządzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę asysty przy obsłudze objętych przedmiotem zamówienia systemów podczas pierwszego koncertu w obiekcie. Przedmiot zamówienia obejmuje udział w strojeniu akustycznym sali koncertowej, w tym strojenie systemu zmiennej akustyki (aktywnej regulacji czasu pogłosu). W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługę corocznego przeglądu gwarancyjnego systemu; zakres robót instalacyjnych, głównie: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, w tym wentylacja mechaniczna z uzdatnianiem powietrza oraz odzyskiem ciepła w następującym zakresie: montaż wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych oraz części komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higienicznosanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami (należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę) montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów regulacyjnych; w obszarze estrady i magazynu fortepianu stawia się następujące wymagania w zakresie temperatury i wilgotności: temperatura 20 st C z odchyłkami +/10%, wilgotność na poziomie 50% wilgotności z odchyłkami +/- 20%), instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, instalacja klimatyzacji Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, instalacja klimatyzacji przy wykorzystaniu jednostek klimatyzacyjnych sali wielofunkcyjnej „Kino za rogiem”, wydzielonej części magazynowej na instrumenty (około 15 m2) pod estradą, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa, instalacja elektroenergetyczna, instalacja gniazd 230V, dodatkowo instalacja 380V z wyprowadzeniem zabezpieczeń na 32 A i 64 A instalacja zasilania wentylacji, instalacja zasilania klimatyzacji, połączenia wyrównawcze, ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ, linie zasilające WLZ, doprowadzenie zasilania na potrzeby trzech wielkoformatowych ekranów LED, wykonanie, modernizacja, rozbudowa instalacji: teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonu połączonego z sekretariatem, w zakresie kontroli dostępu kod dostępu dla około 30 użytkowników), automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), wykonanie kompletnych technologii estradowych takich jak: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system regulacji czasu pogłosu, system multimedialny, system oświetlenia estradowego, system oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego, system prezentacji obrazu dla Foyer – Kino za rogiem, system mechaniki estradowej, wykonanie iluminacji strefy wejścia (dotyczy wejścia od strony dziedzińca wewnętrznego), wykonanie kompletnego systemu fotowoltaicznego (możliwa lokalizacja urządzeń – dachy papowe nad Salą koncertową Filharmonii).ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 2 BUDYNEK PRZY UL. DMOWSKIEGO 1 prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, demontaż krat okiennych, rozbiórki ścian działowych wg nowej adaptacji pomieszczeń w zależności od stanu technicznego rozbiórka istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), demontaż stolarki drzwiowej, demontaż okładzin ściennych ceramicznych, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, rozbiórka fragmentów stropów w miejscu projektowanych schodów na balkon;zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: przebudowa i adaptacja przylegających do Sali koncertowej pomieszczeń parteru i pierwszego piętra na potrzeby pomieszczeń: Kabina reżysera oświetlenia (ZMIANA WZGLĘDEM CZĘŚĆI RYSUNKOWEJ – POM. 0/05, POMIESZCZENIE 0/05 BĘDZIE PEŁNIŁO FUNKCJĘ KABINY REŻYSERA OŚWIETLENIA, nie jak przewiduje część rysunkowa rozdzielni elektrycznej), Kabina reżysera dźwięku (pomieszczenie 0/04), remont pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na pomieszczenie dla techników (pomieszczenia 0/08 i 0/06 (dla 0/06 ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ PFU), nowa lokalizacji pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, utworzenie na pierwszym piętrze MAŁEGO FOYER (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ – POM. 1/25 PFU),

ZAPEWNIENIE KOMUNIKACJI Z BALKONU SALI KONCERTOWEJ DO MAŁEGO FOYER (POM. 1/25), POM. 1/23 –

PRZEZNACZENIE SANITARIATY (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ), remont POMIESZCZENIA (0/09, 0/10, 0/11) POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE WRAZ Z BIBLIOTEKĄ (ZMIANA WZGLĘDEM KONCEPCJI RYSUNKOWEJ), wykonanie niezbędnych wzmocnień stropów, kompletnych instalacji dla tego rodzaju pomieszczeń, demontaż, składowanie i ponowny montaż regałów części magazynowej, utworzenie klatki schodowej (K3) prowadzącej na balkon Sali koncertowej, stworzenie Kabiny reżysera oświetlenia i dźwięku z kompletnymi instalacjami wymaganymi dla pomieszczeń tego rodzaju, remont tynków wewnętrznych, roboty murarskie, w tym przebicia, zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, roboty malarskie (należy stosować farby o 1 lub 2 klasie odporności na ścieranie), roboty posadzkarskie, w tym wykonanie wylewek, ułożenie płytek ceramicznych, terakoty, itp., wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej – stolarka wewnętrzna drewniana, z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, montaż w części piwnicznej drzwi stalowych oddzielających część korytarza Zamawiającego od pozostałej części piwnicy, wymiana sufitów podwieszanych, w obrębie prac elewacyjnych wymiana stolarki okiennej na nową, montaż nowych parapetów, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż krat okiennych, prace naprawcze na elewacji po wymianie stolarki okiennej, osuszenie ściany, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany wzdłuż korytarza ucieczkowego z Sali koncertowej do ul. Dmowskiego, wykonanie drenażu wzdłuż tej ściany, doświetlenie korytarza ucieczkowego (okna, doświetla), prace wykończeniowe (należy uwzględnić wytyczne dotyczące akustyki), w obrębie piwnic uwzględnić ułożenie w bruzdach instalacji elektrycznej, zamurowanie bruzd, przemalowanie części piwnicznej, przy wycenie uwzględnić demontaż, wywiezienie i utylizację nieużywanych urządzeń składowanych w pom. piwnicznych; zakres robót instalacyjnych, głównie: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, w tym wentylacja mechaniczna z uzdatnianiem powietrza oraz odzyskiem ciepła w następującym zakresie: montaż wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych, części komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę, montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów regulacyjnych, instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja elektroenergetyczna wewnętrzna, instalacja gniazd 230V, dodatkowo instalacja 380V z wyprowadzeniem zabezpieczeń na 32 A i 64 A instalacja zasilania wentylacji, instalacja zasilania klimatyzacji, połączenia wyrównawcze, ochrona przeciw przepięciom, zasilanie główne GLZ, linie zasilające WLZ, doprowadzenie zasilania na potrzeby trzech wielkoformatowych ekranów LED, instalację doprowadzić do pomieszczeń piwnicznych, wykonanie, modernizacja, rozbudowa instalacji: teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonu połączonego z sekretariatem, w zakresie kontroli dostępu kod dostępu dla około 30 użytkowników), automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), wykonanie technologii estradowych takich jak: system elektroakustyczny, system inspicjenta, system regulacji czasu pogłosu, system multimedialny, system oświetlenia estradowego, system oświetlenia ogólnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego, (dla tego obiektu dotyczy pomieszczeń: Kabina reżysera dźwięku, Kabina reżysera oświetlenia przestrzeni obsługi widza).ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO NUMER 3 BUDYNEK PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4A• wymagane prace rozbiórkowe i demontaże, w szczególności niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji elektrycznych, w zależności od stanu technicznego rozbiórka uszkodzonych elementów istniejących podłóg, posadzek, skucie odspojonych, słabych tynków wewnętrznych, okładzin ściennych; zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: remont tynków wewnętrznych, remont posadzek, podłóg, w części reprezentacyjnej zastosowanie materiałów o wysokich walorach estetycznych (do akceptacji Zamawiającego), renowacja granitu wraz z wymianą płyt uszkodzonych na nowe (oceniono około 10%) – granit polerowany, prace wykończeniowe, prace malarskie, w obrębie elewacji wykonanie i zamontowanie nad witryną wejściową do Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – wejście od ul. Juliusza Słowackiego 4 a - mosiężnej nazwy „FILHARMONIA SUDECKA”, wykonanie i montaż sztukaterii w obrębie ww. szyldu i witryny. Zamawiający jest w posiadaniu koncepcji szyldu wstępnie zatwierdzonego przez odpowiedniego miejscowo Konserwatora Zabytków, w zakresie zagospodarowania terenu demontaż wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni dziedzińca wewnętrznego w celu ich utwardzenia i stworzenia miejsc parkingowych (powierzchnia około 20m2), wyposażenie - ekrany LED telewizyjne 60” – sztuk 2, system zawieszeń dla około 15 ekspozycji naściennych formatu B1, z dodatkowym oświetleniem (dla całej części korytarzowej parteru Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu); zakres robót instalacyjnych, głównie: wykonanie instalacji oświetlenia ekspozycyjnego wraz z montażem oświetlenia ekspozycyjnego, rozbudowa instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, komputerowej, telefonicznej, automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru

(SAP), wykonanie zasilania na potrzeby stworzenia jednego stanowiska odsłuchowego (punkt multimedialny) z

10 kodami dostępu, wykonanie iluminacji strefy wejścia, rozbudowa instalacji: teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, komputerowej, sygnalizacji pożaru (SAP. ROBOTY WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO

NUMER 4 BUDYNEK PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4 prace rozbiórkowe i demontaże, w tym min.: niezbędne demontaże w zakresie istniejących instalacji, rozbiórka ścian działowych (wg rysunków koncepcyjnych i opisów z niniejszego PFU), w tym ewentualnych ścian pomieszczenia na IV piętrze - część zakreślona w Inwentaryzacji Budowlanej jako „poza zakresem opracowania”, dotychczasowe mieszkanie włączone do zakresu zadania, w zależności od stanu technicznego rozbiórka istniejących podłóg, posadzek (opcjonalnie z podłożem lub bez), demontaż stolarki drzwiowej przewidzianej do wymiany na nową/renowacji, demontaż stolarki okiennej oraz parapetów, demontaż krat okiennych, demontaż słupków i balustrad klatki schodowej do renowacji (decyzja Konserwatora Zabytków), skucie odspojonych, słabych tynków klatki schodowej, demontaże okładzin schodów, spoczników klatki schodowej, demontaż okładzin ściennych ceramicznych w sanitariatach, demontaż armatury i wyposażenia sanitarnego, ewentualna rozbiórka dachu ceramicznego w celu usunięcia nieszczelności, demontaże instalacji w niezbędnym zakresie; zadania branży konstrukcyjno – budowlanej, w tym min.: odświeżenie malatury ścian i sufitów, roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, zamurowanie przejść pomiędzy pomieszczeniami: 1/04 i 1/03, 1/02 i 1/01, 2/01 i

2/02, 2/04 i 2/03, 3/04 i 3/03, 3/01 i 3/02, remont tynków wewnętrznych, rozbudowa toalet: 2/11 ora 3/13 na

II           i III piętrze, utworzenie nowej toalety na II piętrze w pomieszczeniu 2/07, wykonanie: w korytarzach poszczególnych kondygnacji, aneksach kuchennych, pomieszczeniach WC - sufitów podwieszanych, roboty malarskie, roboty posadzkarskie, z wyłączeniem klatki schodowej wykonanie izolacji akustycznej, termoizolacji, wylewek, ułożenie płytek ceramicznych (pomieszczenia typu gospodarczego, wc, aneksy kuchenne, magazyny, korytarze itp.); na I piętrze pomieszczenia muzyków wykładzina PCV homogeniczna typu tarkett; pozostałe pomieszczenia posadzka drewniana – klasa ścieralności jak dla obiektów użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach 2/06, 2/05, 2/04 (203, 203a, 204) – parkiet dębowy, na parterze klatki schodowej K12, K13 Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Zamawiający nie przewiduje (w ramach wykonania przedmiotowego Zadania) wykonania renowacji oryginalnej posadzki. W czasie robót Zamawiający będzie żądał jej starannego zabezpieczenia, aby jej stan techniczny po zakończeniu prac remontowych nie uległ pogorszeniu. Posadzka nieoryginalna w pozostałej części korytarza parteru – przewidziana do remontu, zgodnie z pozostałymi postanowieniami PFU, renowacja stolarki drzwiowej: zewnętrznej – drzwi wejściowe od strony ul. Juliusza Słowackiego w Wałbrzychu (zastosowanie materiałów doświetlających korytarz do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków), drugie drzwi wewnątrz korytarza K13, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej: od strony wewnętrznego dziedzińca, wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych w części korytarza K12 – stolarka drewniana, wymiana stolarki w częściach korytarzowych: wejście na I piętro – stolarka drewniana, wejście na II piętro – stolarka drewniana obecnie wbudowana na III piętrze, poddana renowacji zgodnie z zaleceniem Konserwatora Zabytków, stolarka drzwiowa na III i IV kondygnację – wg propozycji Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza stolarkę aluminiową, przeszkloną, wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń wc, kuchni, pom. socjalnych jak również do pomieszczeń 201 a, 207, 208, 209 a, 311a, - stolarka drewniana, wyglądem nawiązująca do istniejącej stolarki zabytkowej, wymiana stolarki drzwiowej z wyłączeniem pomieszczeń, dla których przepisy stawiają inne wymogi, na drogach ewakuacyjnych i wyjściach awaryjnych drzwi z systemem antypanicznym, wykonanie nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych, pomieszczeniach socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych zastosowanie płytek ceramicznych, nadanie pom. 3/04 (303) funkcji archiwum ze spełnieniem wszelkich wymagań dla tego rodzaju pomieszczeń, wykonanie stropu pod pomieszczeniem „trójkątnym” na IV piętrze, wydzielenie tego pomieszczenia ścianami działowymi, wykonanie niezależnego wejścia z klatki schodowej oraz z obecnego strychu IV piętra, wyprowadzenie wentylacji z serwerowni, prace remontowe w obrębie klatek schodowych: remont tynków, osuszenie, uzupełnienie tynków, w obrębie korozji biologicznej pokrycie preparatem grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, czyszczenie tynków, gruntowanie, malowanie, wymiana i naprawa elementów stropu drewnianego, wzmocnienie powierzchni sufitu stropu drewnianego systemowym rusztem aluminiowym z płytami g-k, wymiana okładzin schodów i spoczników klatki schodowej, aranżacja klatki schodowej na styl bogatej secesyjnej kamienicy mieszczańskiej (odpowiedni dobór płytek schodowych, sztukaterii, itp.), renowacja pochwytu i słupków balustrady klatki schodowej (decyzja

Konserwatora Zabytków), w obrębie dachu papowego nad łącznikiem: drobne prace remontowe wynikające z konieczności wykonania głównego zakresu robot budowlanych obiektu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 – dach papowy wyremontowany w roku 2015/2016r., drobne prace naprawcze w obrębie dachu ceramicznego wraz z montażem obróbek blacharskich, wynikające z adaptacji strychu i likwidacji miejscowej nieszczelności, roboty w zakresie elewacji: remont tynków, odtworzenie dla elewacji frontowej elementów sztukaterii, gzymsów w tynku, odtworzenie sztukaterii zatynkowanej, oczyszczenie, uzupełnienie, scalenie i zabezpieczenie środkiem hydrofobowym kamiennych elementów ozdobnych, i wykonanie nowych okładzin z płyt kamiennych, zabezpieczenie hydrofobowe elementów kamiennych, dla elewacji tylnej dodatkowo ocieplenie styropianowymi płytami termoizolacyjnymi, wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku mineralnego, prace malarskie, wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów (również w łączniku), odtworzenie na elewacji od strony dziedzińca wewnętrznego okna na III piętrze; Zamawiający podaje szacunkową ilość okien do wymiany – od frontu kamienicy: 28 sztuk podlegających zaleceniom konserwatorskim (w tym cztery małe w formie świetlików) oraz od zaplecza kamienicy: 3 sztuki PCV na łączniku, 3 sztuki korytarzowe podlegające zaleceniom konserwatorskim, 7 sztuk PCV dużych oraz 3 sztuki PCV małe (z magazynów), wymiana obróbek blacharskich gzymsów, balkonu, okapników, montaż na gzymsie stop-ptaków, remont/ddtworzenie balustrady balkonowej, dla murów ogniowych wykończonych cegłą: skucie luźnych spoin, uszkodzonych przemieszczonych elementów ceglanych, w obrębie korozji biologicznej pokrycie preparatem grzybobójczym, usunięcie zasolonych i słabych spoin, uzupełnienie spoin, uzupełnienie ubytków ceglanych z elementów z demontażu lub wzorowanych na elementach oryginalnych, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż krat okiennych, montaż nowych kratek wentylacyjnych, rynien i rur spustowych, prace adaptacyjne poddasza czwartego piętra na pomieszczenia zaplecza socjalnego (roboty ogólnobudowlane w tym ocieplenie poddasza, wydzielenie pomieszczeń, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, prace posadzkarskie, instalowanie ścianek działowych, pokrywanie podłóg i ścian, kładzenie płytek, kładzenie podłóg, roboty malarskie, wykończeniowe, itp.); przewiduje się utworzenie co najmniej pięciu pomieszczeń socjalnych, jednego pomieszczenia ogólnodostępnego, ogólnodostępnych sanitariatów (wc, łazienka – damska i męska – w łazienkach zastosować prysznice z odwodnieniem liniowym), ogólnodostępnego aneksu kuchennego. W zakres pomieszczeń poddasza wchodzą pomieszczenia wskazane w Inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – pom. 401 oraz część zakreślona, jako poza zakresem opracowania – powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego około 60 m/2 (której uproszczony szkic oraz wymiarowanie pokazano na opracowaniu Operatu szacunkowego firmy Jota PROJEKT ze Świebodzic), montaż żaluzji w każdym z pomieszczeń pracowniczych, przy czym Zamawiający oczekuje zastosowania rozwiązania w formie typowych rolet, a w pomieszczeniach II pietra o numerach 2/04, 2/05, 2/06 – rozwiązań o wyższym standardzie, montaż mebli maskujących na piecach co, w aneksach kuchennych montaż wyposażenia meblowego do zabudowy oraz podstawowych urządzeń AGD, zgodnie z zapisami przytoczonym i dalszej części niniejszego PFU; zakres robót instalacyjnych, głównie: instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub wywiewnej, w następującym zakresie: montaż wentylacji ogólnej nawiewno - wywiewnej pomieszczeń biurowych, administracyjnych, oraz części komunikacyjnej, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, opartej o kanałowe wentylatory i instalację prowadzoną do wyrzutni dachowych, montaż wentylacji wywiewnej z pomieszczeń archiwów i magazynów (dla pomieszczeń archiwów należy przewidzieć nawilżanie powietrza zgodne z obowiązującymi wymaganiami), montaż tłumików akustycznych, na kanałach wentylacyjnych w celu ograniczenia hałasu wywołanego przez urządzenia wentylacyjne, montaż elementów zabezpieczających przejścia instalacji przez oddzielenia przeciwpożarowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, należy stosować klapy przeciwpożarowe lub obudowę, montaż urządzeń wentylacyjnych - central, wentylatorów i elementów regulacyjnych; dla pomieszczenia archiwum zakładowego przewiduje się nawilżanie za pomocą niezależnej maszyny, której zakup i montaż leży po stronie Zamawiającego, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa w wymaganym zakresie, instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne, odtworzenie i rozbudowa instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu (CCTV: wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV i kontroli dostępu należy zrealizować w całym obiekcie, dodatkowo należy przewidzieć instalację monitoringu – jedną kamerę dodatkowo w strefie wejścia do budynku od strony ul. Juliusza Słowackiego 4, jedną kamerę na zewnątrz od strony dziedzińca), sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, kontroli dostępu (wymagane: montaż wideofonów połączonych z sekretariatem i portiernią na I piętrze obiektu, w zakresie kontroli dostępu, automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru

(SAP),rozbudowa wyżej wymienionych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych o nowoprojektowane pomieszczenia na poddaszu remontowanego budynku oraz istniejące pomieszczenia piwniczne i pomieszczenie magazynowe zlokalizowane na parterze, wykonanie iluminacji elewacji frontowej, wyposażenie drzwi wejściowych od strony klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach w zamki cyfrowe, wyposażenie drzwi wejściowych do obiektu w czytniki kodów dostępu dla około 100 użytkowników od strony ul. Juliusza Słowackiego i 30 użytkowników od strony wewnętrznego dziedzińca. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach niniejszego zamówienia.

II.5)       Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 45453000-7

II.6)       Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7)       Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 do 20 % zamówienia podstawowego. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: i. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. ii. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 10 000 000 zł. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V SIWZ.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: • wykonanie w

okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających co najmniej na: 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. 1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 10 000 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. wykonaniu robót budowlanych obejmujących elementy: a. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu elektroakustycznego o wartości minimum 490 000,00 PLN brutto, b. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rozgłoszeniowego o wartości minimum 25 000,00 PLN brutto,

c. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego o wartości minimum 85 000,00 PLN brutto, d. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu aktywnej regulacji czasu pogłosu

(elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza) o wartości minimum 460 000,00 PLN brutto, e. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oświetlenia sali (typu sala koncertowa, filharmoniczna, teatralna, operowa) o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto, f. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu mechaniki estradowej, obejmującego zapadnię i sztankiety, o wartości minimum 550 000,00 PLN brutto, g. 1 (jedna) dostawa i montaż adaptacji akustycznej o wartości minimum 730 000,00 PLN brutto, h. 1 (jedna) dostawa i montaż systemu regulacji akustyki sali (ruchome plafony lub komory pogłosowe, lub banery akustyczne) o wartości minimum 180 000,00 zł brutto. w obiektach kultury o minimum 400 miejscach na jednej widowni (typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie, klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli ww. zakres a. – h. został zrealizowany w całości w 1 obiekcie kultury lub łącznie w najwyżej 2 obiektach kultury. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót projektowanych co najmniej 10 000 000 PLN brutto; 2 (dwóch) wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 10 000 000 PLN brutto polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. wykonaniu robót budowlanych obejmujących elementy: i. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu elektroakustycznego o wartości minimum 490 000,00 PLN brutto, j. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rozgłoszeniowego o wartości minimum 25 000,00 PLN brutto,

k. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu multimedialnego o wartości minimum 85 000,00

PLN brutto, l. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu aktywnej regulacji czasu pogłosu

(elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza) o wartości minimum 460 000,00 PLN brutto, m.

1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu oświetlenia sali (typu sala koncertowa, filharmoniczna, teatralna, operowa) o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto, n. 1 (jedna) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu mechaniki estradowej, obejmującego zapadnię i sztankiety, o wartości minimum 550 000,00 PLN brutto, o. 1 (jedna) dostawa i montaż adaptacji akustycznej o wartości minimum 730 000,00 PLN brutto, p. 1 (jedna) dostawa i montaż systemu regulacji akustyki sali (ruchome plafony lub komory pogłosowe, lub banery akustyczne) o wartości minimum 180 000,00 zł brutto. w obiektach kultury o minimum 400 miejscach na jednej widowni (typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie, klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), przy czym warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli ww. zakres a. – h. został zrealizowany w całości w 1 obiekcie kultury lub łącznie w najwyżej 2 obiektach kultury. • Oraz dysponują lub będą dysponować: do pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)), dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 10 000 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba) posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. specjalistą ds. elektroakustyki, który posiada wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty ukończenia studiów wyższych w zakresie instalacji, konfiguracji i uruchamianiu systemów elektroakustycznych, i który w okresie ostatnich 3 lat kierował pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu elektroakustycznego systemu wsparcia akustyki wnętrza dla co najmniej 2 obiektów kultury o minimum 400 miejscach na widowni (klasa 1261, zgodnie z Dz. U.

1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie itp.) oraz systemów: elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną, rozgłoszeniowego, multimedialnego dla co najmniej 1 obiektu kultury o minimum 400 miejscach na widowni (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)) typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie itp.). specjalistą ds. oświetlenia scenicznego, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji oświetlenia scenicznego, i który w okresie ostatnich 3 lat kierował pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu oświetlenia scenicznego dla co najmniej 1 obiektu kultury o minimum 400 miejscach na widowni (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)) typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie). specjalistą ds. mechaniki scenicznej, który posiada wyższe wykształcenie techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym, posiada uprawnienia UDT konserwatora urządzeń dźwignicowych w kategorii co najmniej EII (E2) i MII (M2), posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji urządzeń mechanicznych sceny, i który w okresie ostatnich 3 lat kierował pracami związanymi z mechaniką sceniczną przy realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz montażem urządzeń mechanicznych sceny odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla obiektu kultury o minimum 400 miejscach na widowni (klasa

1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)) typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Kontraktu z funkcją Kierownika budowy oraz projektanta z każdym z ww. specjalistów.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej: a) Wykaz robót i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 3) dokumenty potwierdzające że Wykonawca pos

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.