Powrot do strony filharmonii

UWAGA  -  PRZETARG  UNIEWAŻNIONY  W  DNIU  24  STYCZNIA  2017  ROKU ZAPROJEKTOWANIE  I  WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH  DLA  ZADANIA:

 "REMONT  OBIEKTU  FILHARMONII  SUDECKIEJ  W  WAŁBRZYCHU

(MODERNIZACJA),  ZLOKALIZOWANEGO  PRZY  UL.  JULIUSZA  SŁOWACKIEGO  4, (58-300) WAŁBRZYCH"  

- działka nr 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych -

 

Wałbrzych, dnia 04 stycznia 2017 roku

 

INFORMACJA NR 6 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 24 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 21 stycznia 2017 roku 

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 19 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 13 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW - opublikowano w dniu 13 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 2 NA PORTALU BZP - opublikowano w dniu 13 stycznia 2017 roku

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW - przedłużenie terminu składania ofert - opublikowano w dniu 04 stycznia 2017 roku

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU NA PORTALU BZP - przedłużenie terminu składania ofert - opublikowano w dniu 04 stycznia 2017 roku

 

Ogłoszenie nr 2801 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.

Wałbrzych:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 371914-2016

Data: 21/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Filharmonia Sudecka, Krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul. Słowackiego  4, 58-300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo Polska, tel. 748 423 287, e-mail m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.

Adres strony internetowej (url): http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/01/2017, godzina: 15:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/01/2017, godzina: 15:00

 

 

--------------------------------------------------

Wałbrzych, dnia 21 grudnia 2016 roku

 

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych".

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

 

Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego - www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69/414 - od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, umieszczone zostanie ono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania: „Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych” - działka nr 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych opisanych szczegółowo w SIWZ i załącznikach. Zamawiajacy przewiuje realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Przewidywane do wykonania prace budowlane - montażowe - wyposażeniowe są niezbędne do wykonania dla osiągnięcia podstawowego celu projektu – zapewnienie komfortu pracy muzykom oraz osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjnych w instytucji kultury. Prace remontowe wynikają ze stanu obiektu oraz założeń funkcjonalnych jakie ma pełnić.

 

Obiekt opisany w niniejszym postępowaniu jest wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 16 marca 1979 roku pod numerem 724/WŁ. 

 

DOKUMENTY  PRZETARGOWE  DO  POBRANIA  PRZEZ  OFERENTÓW

  1. OGŁOSZENIE  W  BIULETYNIE  ZAMOWIEŃ  PUBLICZNYCH  BZP 
  2. SIWZ - pdf
  3. SIWZ - word
  4. WZÓR UMOWY  I  INNE  ZAŁĄCZNIKI  (PACZKA 1)
  5. PROGRAM  FUNKCJONALNO - UZYTKOWY  PFU  (PACZKA 2)
  6. INWENTARYZACJA  BUDOWLANA  (PACZKA 3)


Poniżej zamieszczono tekst  OGŁOSZENIA  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:

Ogłoszenie nr 371914 - 2016 z dnia 2016-12-21 r.
 
Wałbrzych: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „REMONT OBIEKTU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU (MODERNIZACJA), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4, (58-300) WAŁBRZYCH” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - tak
 
Nazwa projektu lub programu - Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych - nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69
 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
 
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, krajowy numer identyfikacyjny 78675600000, ul. ul. Słowackiego  4, 58300   Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, państwo Polska, tel. 748 423 287, e-mail: m_nowik@filharmonia-sudecka.pl, faks 748 423 289.
 
Adres strony internetowej (URL): http://www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Samorządu Wojewódzwa Dolnośląskiego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) :
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - tak
www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tak
www.filharmonia-sudecka.pl/pl/bip/69
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem - nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne - nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „REMONT OBIEKTU FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU (MODERNIZACJA), ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4, (58-300) WAŁBRZYCH”
Numer referencyjny: ZP-8/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny - nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie w ramach Zadania: „Remont obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacja), zlokalizowanego przy ul. Juliusza Słowackiego 4, (58-300) Wałbrzych” - działka nr 250, obręb: 0027, Śródmieście Nr 27, jednostka ewidencyjna: 022109_1 Wałbrzych, dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych polegających na: Remoncie obiektu Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (modernizacji), (w zakresie części użytkowanej przez instytucję kultury - wszystkie kondygnacje z pominięciem części piwnic oraz lokali komercyjnych w obrębie parteru – szczegóły określono w PFU dla tego obiektu), zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 4 w Wałbrzychu. Planowane roboty obejmują: prace rozbiórkowe i demontaże, odnowienie malatury ścian i sufitów, roboty murarskie, w tym zamurowania i uzupełnienia w istniejących ścianach działowych, w istniejących ścianach konstrukcyjnych nośnych i usztywniających, zamurowanie przejść pomiędzy pomieszczeniami: 1/04 i 1/03, 1/02 i 1/01, 2/04 i 2/03, 2/10 i 2/11, 3/06 i 3/05 i 3/04 i 3/03, 3/12 i 3/13, remont tynków wewnętrznych, rozbudowa toalet: 2/11 oraz 3/13 na II i III piętrze, utworzenie nowej toalety na II piętrze w pomieszczeniu 2/07, wykonanie w korytarzach, aneksach kuchennych, pomieszczeniach WC sufitów podwieszanych, roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (wymiana/renowacja), wewnętrznej, wykonanie nowych okładzin ściennych, w tym w pomieszczeniach WC, aneksach kuchennych, pomieszczeniach socjalnych, schowkach porządkowych, pomieszczeniach gospodarczych, nadanie pom. 3/06 funkcji archiwum ze spełnieniem wszelkich wymagań dla tego rodzaju pomieszczeń, wykonanie stropu pod pomieszczeniem „trójkątnym” na IV piętrze, wydzielenie tego pomieszczenia ścianami działowymi, wykonanie niezależnego wejścia z klatki schodowej oraz z obecnego strychu IV piętra, prace remontowe w obrębie klatek schodowych, aranżacja klatki schodowej na styl bogatej secesyjnej kamienicy mieszczańskiej (odpowiedni dobór płytek korytarzowych, sztukaterii, itp.), renowacja balustrad klatek schodowych (decyzja Konserwatora Zabytków), w obrębie dachu papowego nad łącznikiem: drobne prace remontowe wynikające z konieczności wykonania głównego zakresu robót
budowlanych, miejscowe przełożenie dachu ceramicznego celem usunięcia nieszczelności, wymiana obróbek blacharskich w obrębie przekładanego dachu ceramicznego, wymiana obróbek blacharskich uszkodzonych, roboty w zakresie elewacji, wymiana stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów (również w łączniku), odtworzenie na elewacji od strony dziedzińca wewnętrznego okna na III piętrze obiektu przy ul. Juliusza
Słowackiego 4, naprawa i wymiana uszkodzonych fragmentów okapników okiennych, wymiana obróbek blacharskich gzymsów, balkonu, okapników, montaż na gzymsie stop-ptaków, renowacja balustrady balkonowej, remont murów ogniowych wykończonych cegłą, oczyszczenie, malowanie, ponowny montaż krat okiennych, montaż nowych kratek wentylacyjnych, rynien i rur spustowych, prace adaptacyjne poddasza czwartego piętra na pomieszczenia zaplecza socjalnego (roboty ogólnobudowlane w tym ocieplenie poddasza, wydzielenie pomieszczeń, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, prace posadzkarskie, instalowanie ścianek działowych, pokrywanie podłóg i ścian, kładzenie płytek, kładzenie podłóg, roboty malarskie, wykończeniowe, itp.), montaż żaluzji w każdym z pomieszczeń pracowniczych, w aneksach kuchennych montaż wyposażenia meblowego do zabudowy oraz podstawowymi urządzeniami AGD. W zakresie instalacji wody zimnej, przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji, instalacja kanalizacji sanitarnej - wymiana i przebudowa istniejącej instalacji (pionów i podejść), instalacja hydrantowa przeciwpożarowa, instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub wywiewnej, instalacja ogrzewania i ciepła technologicznego do urządzeń wentylacyjnych, instalacja klimatyzacji wybranych pomieszczeń, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja odprowadzenia wód deszczowych, instalacja odgromowa w wymaganym zakresie, instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne, wykonanie iluminacji elewacji frontowej, rozbudowa instalacji teletechnicznych i niskoprądowych, w tym monitoringu, sygnalizacji alarmu (SSWiN), wi-fi/lan, telefonicznej, kontroli dostępu, automatyki (BMS), sygnalizacji pożaru (SAP), rozbudowa wyżej wymienionych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i niskoprądowych o nowoprojektowane pomieszczenia na poddaszu remontowanego budynku oraz istniejące pomieszczenia piwniczne i pomieszczenie magazynowe zlokalizowane na parterze (dotyczy wszystkich pomieszczeń piwnicznych – pom. 01 – 09, K01, K02, K03 oraz pom. 26 parteru obiektu przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Wałbrzychu wskazanych w Inwentaryzacji architektoniczno-budowlana obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzych). jak również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego Zadania wykonanego w ramach niniejszego zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:71220000-6, 45453000-7, 45300000-0, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości za mówienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 (do 20 % zamówienia podstawowego) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z przedmiotem zamówienia
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/11/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 1 500 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających na:  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):  usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i
wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót projektowanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto;  2 (dwóch) wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. • Oraz dysponują lub będą dysponować:  do pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)),dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 1 800 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba) posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej
dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi
określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. a. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku poleganiu na zasobach innych
podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej dwóch należycie zrealizowanych robót budowlanych polegających na:  1 (jednej) wykonanej
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej, zrealizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” o wartości robót budowlanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto, polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.  1 (jednej) wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej roboty budowlanej o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegającej na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmującej co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Lub: • wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):  usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę
lub przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków ,w zakresie której projektowane były łącznie: roboty w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i wod. - kan., instalacje cieplne, instalacje wentylacyjne, instalacje gazowe, o wartości robót projektowanych co najmniej 1 800 000 PLN brutto;  2 (dwóch) wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych o wartości robót co najmniej 1 800 000 PLN brutto polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. • Oraz dysponują lub będą dysponować: do pełnienia funkcji projektanta wykonującego dokumentację projektową - osobę posiadającą aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert) polegające na
wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych dokumentacji projektowych w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków (w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)), dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. projekty wynosiła minimum 1 800 000 zł brutto i co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika Kontraktu (1 osoba) posiadającego łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno
budowlanej, który pełnił funkcję Kierownika Kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  do pełnienia funkcji Kierownika budowy – osobę spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446), tj. osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, który pełnił funkcję Kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy co najmniej
dwóch obiektów wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 1.800.000 zł brutto oraz co najmniej jedna z nich była zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 1 500 000 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 30 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Termin 10.00
Okres gwarancji 15.00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15.00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji - nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz okreśelie warunków tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności aneksów, określa § 17 wzoru umowy. Zmiany umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: zmiana zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców, zmiana terminu realizacji umowy, zgodnie z pozostałymi zapisami wzoru umowy,zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu), aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy min. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zadaniami, jeśli mają wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, usprawnienia wpływające na przyszłe użytkowanie obiektu, regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebne zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w szczególności zmiana ustawowej stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/01/2017, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane - nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
   program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.