BIP > OGŁOSZENIA > praca


2022


FILHARMONIA SUDECKA IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU
OGŁASZA PRZESŁUCHANIE NA STANOWISKO
MUZYK TUTTI W GRUPIE SKRZYPIEC / MUZYK SOLISTA W GRUPIE TRĄBEK

Przesłuchanie odbędzie się
10 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00
w Sali Koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. J. Słowackiego 4


Dossier artystyczne wraz ze zgłoszeniem zawierającym podpisaną klauzulę: ”Wyrażam zgodę na [przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019.0.1781 ze zm.)” należy kierować do Działu Kadr Filharmonii Sudeckiej 58-300 Wałbrzych, ul. J. Słowackiego 4, e-mail: b_rakucka@filharmonia-sudecka.pl.
Informacje:
www.filharmonia-sudecka,pl
Dział Kadr tel: 74/842-64-09

Program przesłuchania na stanowisko "Muzyk tutti w grupie skrzypiec"
1) J.S.Bach - dwie kontrastujące części z dowolnej sonaty lub partity skrzypcowej lub Chaccone.
2) I cz. z kadencją koncertu skrzypcowego W.A.Mozarta. ( do wyboru koncerty: 3, 4 lub 5)
Partie orkiestrowe:
F.Mendelsson - "Scherzo" ze "Snu nocy letniej".(Od początku do t.100, pierwsza strona) (V-no I); W.A.Mozart - Uwertura do opery "Czarodziejski Flet": V-no I - takty: 20-44, V-no II - takty: 16-44.;
F. Mendelssohn - Symfonia nr 4, A-dur "Włoska", cz.I, od początku do t. 110 i od t. 368 do t. 382. (V-no I); C.M.von Weber, Uwertura do opery "Oberon", takty: 23-50. (V-no I).


Program przesłuchania na stanowisko "Muzyk -solista w grupie trąbek"
Program solowy:
J. Haydn - koncert na trąbkę Es-dur, cz.1.


Fragmenty orkiestrowe:
M. Musorgski - Obrazki z wystawy - Promenada, pierwsze 8 taktów; A. Dvorak - 9 Symfonia - IV część takty od taktu 8 do 8 przed nr 1;
G. Gershwin - Piano Concerto in F - Druga część od początku do nr 1; J. Brahms - Symfonia nr 2 - cz.1 - takty 281 do 298, cz.4 - takty 397 do końca;
N. Rimsky - Korsakov - Scheherezade – cz.4 1 takt przed literą C do 1 takt po literze E, cz.4 litera T do litery U, cz.4 litera Q do 1 po literze R,
cz.3 litera G do 1 po literze H;

G. Mahler - Symfonia nr 5 - od początku do 6 taktu po nr 1.

FILHARMONIA W RAZIE POTRZEBY ZAPEWNIA AKOMPANIATORA

Na prośbę kandydata udostępniamy nuty do przesłuchań 

Oferta do pobrania


 

Specjalista ds. marketingu i public relations
w Dziale Marketingu i Promocji
Miejsce pracy: Wałbrzych / dolnośląskie ( pełny etat )


Poszukujemy kandydata/ki do pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu i public relations w Dziale Marketingu i Promocji Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.


Do obowiązków kandydata będzie należało:
1. Kreowanie wizerunku i realizacja wszelkich działań promocyjnych, reklamowych i marketingo-wych na rzecz artystycznych przedsięwzięć Filharmonii,
2. Współpraca przy opracowywaniu planów, kosztorysów, działań promocyjnych i reklamowych w ramach potrzeb rocznego budżetu Filharmonii,
3. Racjonalne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na obsługę zadań związanych z promocją i reklamą,
4. Pozyskiwanie dodatkowych koncertów do realizacji zarówno w siedzibie jak i poza siedzibą z udziałem zespołów artystycznych i poszczególnych muzyków Filharmonii – współpraca z Działem Programowo – Koncertowym w zakresie realizacji tych imprez,
5. Negocjowanie warunków umów z kontrahentami i usługodawcami w zakresie działań związanych
z promocją i reklamą,
6. Udział w prowadzeniu BIP oraz strony internetowej Filharmonii poprzez prezentowanie aktual-nych informacji repertuarowych, informacyjnych i innych,
7. Współpraca z mediami i firmami reklamowymi dotycząca promocji Filharmonii i jej zespołów,
8. Nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy i instytucjami w celu sprzedaży koncertów oraz po-zyskiwanie oficjalnych sponsorów na rzecz Filharmonii (opracowanie umów o sponsoringu),
9. Odpowiedzialność za współpracę z poligrafią w zakresie terminowego druku programów i afiszy
koncertowych oraz innych materiałów zgodnie z potrzebami instytucji, a także dostarczania ich do siedziby Filharmonii,
10. Współpraca przy realizacji oraz zarządzaniu projektami realizowanymi z pozyskanych funduszy
na rzecz Instytucji,
11. Występowanie o patronaty honorowe dla instytucji do poszczególnych wydarzeń artystycznych,
12. Współpraca przy kontaktach z mediami (prasa, radio, telewizja i inne) w zakresie realizowanych
projektów,
13. Współpraca z Działem Programowo – Koncertowym w zakresie opracowywania strategii pozyskiwania środków zewnętrznych w związku z planowanymi projektami uwzględnionymi w repertuarze sezonowym,
14. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,
15. Bieżące analizowanie i stosowanie przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku,
16. Pełna odpowiedzialność za wykonanie powierzonych obowiązków,
17. Archiwizowanie i przechowywanie właściwie zabezpieczonych dokumentów w ramach zajmowanego stanowiska oraz przekazywanie ich do archiwum zakładowego,
18. Wykonywanie innych czynności wynikających z poleceń służbowych bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (licencjat), mile widziane kierunkowe (PR, marketing) lub z obszaru kultury,
• mile widziane doświadczenie w prowadzeniu projektów marketingowych,
• umiejętność redagowania tekstów,
• umiejętność tworzenia informacji prasowych,
• bardzo dobra znajomość mediów, a także technik i narzędzi komunikacyjnych,
• praktyczna znajomość zagadnień public relations,
• swoboda wypowiedzi w mowie i w piśmie,
• wysokie umiejętności interpersonalne,
• doskonała organizacja pracy oraz samodzielność,
• kreatywne podejście do wykonywanych zadań,
• obsługa komputera MS Office, mile widziana obsługa programów graficznych,
• umiejętność organizacji własnego czasu pracy,

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę,
• możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,
• pracę przy ciekawych inicjatywach kulturalnych.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca pod presją czasu, w razie potrzeby praca poza siedzibą F.S. w Wałbrzychu oraz
w nietypowych godzinach i w dni świąteczne,
• podejmowanie decyzji w warunkach stresu,
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
• praca wymagająca dyspozycyjności.

Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy:
• CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
• list motywacyjny,
• krótki projekt promocji Filharmonii jako instytucji lub wybranego wydarzenia organizowanego przez Filharmonię Sudecką im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.
• prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oaz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2019.0.1781 ze zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 23.09.2022 roku w zamkniętej kopercie adresowanej do Działu Kadr Filharmonii Sudeckiej im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem PRACA osobiście/pocztą na wskazany powyżej adres bądź pocztą mailową na adres: b_rakucka@filharmonia-sudecka.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Oferta pracy do pobrania

 


Księgowa/księgowy
umowa o pracę na czas określony
Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
Miejsce pracy: Wałbrzych / dolnośląskie ( pełny etat )

 

Do zadań pracownika należeć będzie między innymi:
1. Bieżące księgowanie w rejestrach banków, zakupu i usług, uzgadnianie ich w okresach miesięcznych dla celów sprawozdawczości, rozliczeń podatkowych i analizy.
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji i księgowości związanej z PKZP.
3. Prowadzenie kasy głównej - bieżące księgowanie wpłat i wypłat na raportach kasy, dowodów KP i KW, wykorzystania czeków i stanu gotówki w kasie.
4. Rozliczanie delegacji służbowych.
5. Prowadzenie rejestru środków trwałych, bieżące księgowanie stanu zwiększeń i zmniejszeń oraz ich uzgadnianie
z księgami rachunkowymi.
6. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej drobnego wyposażenia, środków inscenizacji oraz zbiorów bibliotecznych.
7. Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
8. Archiwizowanie i przechowywanie właściwie zabezpieczonych dokumentów w ramach zajmowanego stanowiska.
9. Dobra znajomość przepisów rachunkowo – księgowych.


Wymagania:
- Wyksztalcenie średnie (mile widziane wyższe),
- doświadczenie w pracy ogółem: minimum 2 lata pracy w księgowości,
- dobra znajomość obsługi komputera (mile widziana znajomość obsługi programu Symfonia),
- komunikatywność, samodzielność, dobra organizacji pracy własnej, nastawienie na osiąganie założonych celów.


Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy:
- CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
- list motywacyjny,
- kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kserokopie/skany zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
- kserokopie/skany innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia/kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)".

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 23 sierpnia 2022 roku w zamkniętej kopercie adresowanej do Działu Kadr Filharmonii Sudeckiej im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, z dopiskiem PRACA osobiście/pocztą na wskazany powyżej adres bądź pocztą mailową na adres: b_rakucka@filharmonia-sudecka.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Ogłoszenie do pobrania


FILHARMONIA SUDECKA IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU

OGŁASZA PRZESŁUCHANIE NA STANOWISKO

MUZYK TUTTI W GRUPIE WIOLONCZEL

Przesłuchanie odbędzie się
9 maja 2022 roku (poniedziałek) o godz. 12:30

w Sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4

 

Dossier artystyczne wraz ze zgłoszeniem zawierającym podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019.0.1781ze zm.)”

należy kierować do Działu Programowo - Koncertowego FS

58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4, e-mail: info@filharmonia-sudecka.pl

Informacje:

www.filharmonia-sudecka.pl

Dział Programowo – Koncertowy
tel. 074 842 32 87

 

PROGRAM PRZESŁUCHANIA:

1. Koncert solowy do wyboru:

J. Haydn - I cz. koncertu C-dur Nr.1, Hob.VIIb:1 z kadencją
lub D-dur Nr.2, Hob.VIIb:2 z kadencją

2. J. S. Bach - Preludium z dowolnej suity na wiolonczelę solo

3. Partie orkiestrowe:

W. A. Mozart - Symfonia g-moll, nr 40 KV 550, cz. I Molto Allegro, takty: 114 - 134

cz. IV Allegro assai, takty: 49 - 62, 154 - 161, 229 - 236

L. van Beethoven - III Symfonia "Eroica"- cz. III Scherzo, od początku do Tria (do taktu 171)

J. Brahms - II Symfonia D-dur, Op.73, cz. II - Adagio non troppo, od początku do taktu 15

G. Rossini - Uwertura do opery "Wilhelm Tell", takty: 92 - 147, 243 - 259

R. Strauss - Poemat symfoniczny "Don Juan", takty: 1 - 9,

7 taktów przed literą G do litery H, od litery R do litery T.

 

FILHARMONIA ZAPEWNIA AKOMPANIATORA

ogłoszenie do pobrania


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA FILHARMONII SUDECKIEJ im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 28 marca 2022r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Załączniki:

ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata.


Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu oferuje pracę dla marketingowca (SPECJALISTA W DZIALE MARKETINGU I PROMOCJI FILHARMONIII SUDECKIEJ im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu).

Ogłoszenie o pracy dla marketingowca


2021

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu oferuje pracę dla KSIĘGOWEJ/KSIĘGOWEGO.

Ogłoszenie o pracy dla księgowej/księgowego

 


2020


Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza osoby zainteresowane pracą w charakterze PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO-SPRZĄTACZKA do składania ofert - do 15.10.2020

Ogłoszenie o naborze

 


Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko:

MUZYK SOLISTA - KIEROWNIK GRUPY DRUGICH SKRZYPIEC 


Przesłuchanie  odbędzie się 2 września ( środa) 2020 roku o godz. 11:00, w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu przy ulicy J. Słowackiego 4. 


Zgłoszenia kandydatów prosimy nadsyłać na adres: 

email: info@filharmonia-sudecka.pl lub  

Filharmonia Sudecka ul. J. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych.


Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do: 28 sierpnia 2020 roku. 

 

Zgłoszenie winno zawierać życiorys i dotychczasowy dorobek artystyczny kandydata. 

 

Uwaga! Filharmonia Sudecka w czasie przesłuchań nie zapewnia akompaniatora.

 

Program:

1. J.S.Bach - dwie kontrastujące części z dowolnej Sonaty lub Partity,  albo Chaconne z II Partity d-moll

2. F. Mendelssohn – Bartholdy – Koncert skrzypcowy e – moll op. 64 cz. I ( obowiązkowo z akompaniamentem)


partie orkiestrowe:

1. G.Mahler - I Symfonia D-dur "Titan" (cz. IV - Sturmich bewegt)
2. R.Strauss - Poemat symfoniczny "Don Juan" op. 20 (Allegro, molto con brio)
3. R.Schumann - II Symfonia C-dur op. 61 (cz.II - Scherzo - Allegro vivace)
4. W.A.Mozart - 39. Symfonia Es-dur KV 543 (Finale - Allegro)

 

KONKURS JEST OTWARTY RÓWNIEŻ DLA MUZYKÓW FILHARMONII SUDECKIEJ

 


2018


Filharmonia Sudecka poszukuje kandydata/ki do pracy nastanowsiku specjalista do spraw p.poż.

Oferty prosimy składać do 16.01.2019

Szczegóły >>> tutaj

 


FILHARMONIA  SUDECKA  W  WAŁBRZYCHU

zatrudni instrumentalistów o specjalności:

skrzypce (tutti)

 

Zgłoszenia należy kierować do Działu Programowo - Koncertowego FS

58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4

e-mail:  info@filharmonia-sudecka.pl

fax: 074/842 32 89

 

Informacje:    

www.filharmonia-sudecka.pl                             

Dział Programowo – Koncertowy 

tel. 074 842 32 87

 

Przesłuchanie odbędzie się 

2 stycznia 2018 roku o godz. 13:30

w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora ani materiałów nutowych.

 

Skrzypce ( tutti)

 

Program przesłuchania:

W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy A – dur KV 219 lub D – dur KV 218 lub G – dur KV 216 (cz. I + kadencja)

J.S. Bach - Partita lub Sonata do wyboru (2 kontrastujące części ) lub Chaconne 

 

Studia orkiestrowe:

J. Brahms – IV Symfonia e – moll op.98 cz. I (do taktu 53)

R. Strauss – „Don Juan” (do litery D)

R. Schumann – II Symfonia C – dur op.61 (Scherzo)

J. Brahms – I Symfonia c – moll op.68 cz. I (1 strona)

F. Mendelssohn – Bartholdy – „Sen nocy letniej” – Scherzo (do taktu 99)

 


Filharmonia Sudecka poszukuje specjalisty do Działu Techniczno-Gospodarczego.

Oferty prosimy składać do 28.09.2018.

Szczegóły tutaj >>>

 


2017


Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zatrudni dwóch pracowników na stanowisko konserwatora.

1. konserwator - 2 etaty

Wykształcenie: minum zasadnicze zawodowe

Staż pracy/doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie w zawodzie konserwatora

Charakterystyka wykonywanej pracy: wykonywanie prac konserwatorskich, drobne naprawy, obsługa koncertów, załadunek i wyładunek instrumentów, pulpitów, nut, rozwożenie i rozlepianie afiszy, obsługa szatni, przygotowanie koncertów poza siedzibą (montaż i demontaż estrady oraz widowni).

Wymagane dokumenty:

1. CV, 

2. list motywacyjny,

3. potwierdzenie stażu pracy (świadectwo pracy),

4. potwierdzenie ukończenia szkoły

5. mile widziane prawo jazdy kat. B oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Dokumenty proszę składać:

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu,

ul. Słowackiego 4 (III piętro), 58-300 Wałbrzych

do: Kierownik Działu Kadr Pani Bożena Rakucka

tel. 74 842 64 09, b_rakucka@filharmonia-sudecka.pl

w godzinach: 8:00 - 14:00

 


2016


 Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko:

Altowiolista - muzyk solista, prowadzący grupę

Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 28 listopada 2016 roku o godz. 11:00, w sali koncertowej Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu przy ulicy J. Słowackiego 4. 


Zgłoszenia kandydatów prosimy nadsyłać na adres: 

email: info@filharmonia-sudecka.pl lub  

Filharmonia Sudecka ul. J. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych.
Termin nadsyłania zgłoszeń do: 28 października 2016 roku. 

Zgłoszenie winno zawierać życiorys ze zdjęciem i dotychczasowy dorobek artystyczny kandydata. 

Konkurs skierowany jest również do artystów muzyków-altowiolistów Filharmonii Sudeckiej. 

Uwaga! Filharmonia Sudecka w czasie przesłuchań nie zapewnia akompaniatora.

 

Program konkursu:
I etap
(do wyboru jeden z poniższych koncertów)
1. F.A. Hoffmeister - Koncert D-dur cz. I z Kadencją
2. C. Stamitz - Koncert D-dur cz. I z Kadencją

II etap
(do wyboru jeden z poniższych koncertów)

1. W. Walton - Koncert na altówkę cz. I Andante comodo
2. G. Bacewicz - Koncert na altówkę cz. I Moderato
3. B. Bartok - Koncert na altówkę cz. I Moderato
4. P. Hindemith - Koncert na altówkę "Schwanendreher" - cz. I "Zwischen Berg und tiefen Tal"

III etap
(studia orkiestrowe - wymagane wszystkie podane poniżej 4 pozycje - fragmenty. Wymagane materiały nutowe możliwe są do pobrania ze strony internetowej Filharmonii Sudeckiej)

1. R. Strauss - Poemat symfoniczny "Don Juan"
2. B. Smetana – Uwertura do opery "Sprzedana narzeczona"
3. F. Mendelssohn - Muzyka do dramatu "Sen nocy letniej"
4. A. Bruckner - IV Symfonia Es-dur "Romantyczna" 

 

FILHARMONIA  SUDECKA  W  WAŁBRZYCHU

zatrudni instrumentalistów o specjalności:

WALTORNIA (solista)

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym należy kierować                     

do Działu Programowo - Koncertowego FS

58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4

e-mail:  info@filharmonia-sudecka.pl

fax: 074/842 32 89

 

Informacje:    

www.filharmonia-sudecka.pl                                              

Dział Programowo – Koncertowy 

tel. 074 842 32 87

 

Przesłuchanie odbędzie się 

13 czerwca 2016 roku o godzinie 14:00

w siedzibie Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 4

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora ani materiałów nutowych.

Program na przesłuchania do orkiestry

 

WALTORNIA (solista)

W.A. Mozart – Koncert nr IV Es –dur KV 495( cz. I + kadencja )
lub
R. Strauss – Koncert nr 1 Es-dur op.11 cz.I

Studia orkiestrowe:
J. Brahms – Symfonia nr 3
L. van Beethoven – Symfonia nr 7
R. Strauss – Dyl Sowizdrzał
P. Czajkowski – Symfonia nr 5
M.Ravel – Bolero
F. Mendelssohn – Nocturn z suity „Sen Nocy Letniej”
G. Rossini – Uwetura do opery „Cyrulik sewilski”
A. Dvořák – IX Symfonia e – moll „Z Nowego Świata” cz. IV 


2014


Wałbrzych, dnia 29 maja 2014 roku

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko 

dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

z siedzibą przy ul. J. Slowackiego 4, 58-300 Wałbrzych

szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym dokumencie - pdf ogloszenie_2014 

 

Wałbrzych, 3.10.2014

Filharmonia Sudecka zatrudni instrumentalistów o specjalności

I Skrzypce (tutti)

Perkusja (muzyk - solista)

szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym dokumencie : pdf fs_ogloszenie_przesluchania_2014 

program przesłuchania dostępny w załączonym dokumencie : pdf fs_program_przesluchan_2014_skrzypce_perkusja 

 

Wałbrzych, 29.10.2014

Filharmonia Sudecka zatrudni dwóch mężczyzn do Działu Technicznego na stanowisko: Kierowca - konserwator.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie: pdf praca_2014_kierowca 

 

 

Wałbrzych, 3.11.2014

Filharmonia Sudecka zatrudni instrumentalistów o specjalności:

I Skrzypce (tutti)

szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonym dokumencie : pdf fs_ogloszenie_przesluchania_skrzypce_2015 

Program przesłuchania dostępny w załączonym dokumencie : pdf fs_program_przesluchan_2015_skrzypce 

 

 

wcag 2.0

Filharmonia - Kontakt

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych
 

Sekretariat
Telefon: +48 74 842-32-87
Fax: +48 74 842-32-89
Mail: sekretariat@filharmonia-sudecka.pl

 

Kasa biletowa

Znajduje się w holu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
 

Godziny otwarcia
wtorek, środa, czwartek: 13:00-15:30
piątek koncertowy: 17:00-19:00
sobota/niedziela koncertowa: 16:00-18:00
 

Telefon: 501-674-397

bilety@filharmonia-sudecka.pl

Zobacz plan sali  i wyposażenie