Dostępność

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data publikacji strony internetowej: 2014

Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-30

Planowana data uruchomienia nowej wersji strony internetowej: 2021-06-01

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostepności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej. Test przeprowadzono przez European Intern Inclusion Initiative, który wykazał, że strona spełnia wymagania w 89,99%.

Serwis posiada nawigację umożliwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące.

- Powiększenie tekstu i zwiekszenie interlinii w tekście

- Strona czarno-biała

- Wysoki kontrast

- Odwrotne kolory

- Jasne tło

- Czytelne czcionki

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną przez dyrektora Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu - osobą wyznaczoną jest Piotr Jonek. Kontaktować można się za pomocą poczty elektronicznej: p_jonek@filharmonia-sudecka.pl oraz dzwoniąc na numer telefonu 601-746-631. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację na stronie internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żadanie, a także określi kiedy realizacja żadania bedzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

wcag 2.0

Filharmonia - Kontakt

Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych
 

Sekretariat
Telefon: +48 74 842-32-87
Fax: +48 74 842-32-89
Mail: info@filharmonia-sudecka.pl

 

Kasa biletowa

Znajduje się w holu Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu
 

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek: 10:00-15:30
piątki koncertowe: 14:00-19:00
 

Telefon: 501-674-397

 

Zobacz plan sali